JOS HALUAT KIVAN JA PÄTEVÄN
OPETTAJAN, JONKA INTOHIMO ON
OPETTAMINEN

Leikiten matematiikkaa kouluun meneville

 

Oliko koulumatematiikka sinusta hankalaa?

Ei se ole sitä oikeas­ti. Täl­lä kurs­sil­la opit, kuin­ka yksin­ker­tai­sis­ta asiois­ta mate­maat­ti­nen ajat­te­lu koos­tuu, miten sitä kehi­te­tään ja kuin­ka var­mis­tat, että sinun lap­se­si tulee oppi­maan mate­ma­tiik­kaa lei­ki­ten.

Ehkäi­se tule­vai­suu­den oppi­mis­vai­keu­det hel­pos­ti nyt. Mitä var­hem­min ajat­te­lun kehit­ty­mi­seen kiin­ni­te­tään huo­mio­ta, sitä hel­pom­paa on oppi­mi­nen myö­hem­min.

Täl­lä kurs­sil­la opit perus­pe­ri­aat­teet, joil­la mate­maat­ti­sen ajat­te­lun kehit­ty­mi­nen var­mis­te­taan. Kai­ken lisäk­si tämän kurs­sin jäl­keen sinul­la on väli­nei­tä viet­tää haus­kaa kah­den­kes­kis­tä aikaa lap­se­si kans­sa. Laa­tuai­kaa ilman lait­tei­ta!

5 ASKELTA LAPSESI KOULUMENESTYKSEEN

Jätä säh­kö­pos­ti­si ja pää­set kehit­tä­mään lap­se­si mate­maat­tis­ta ajat­te­lua veloi­tuk­set­ta.

Tilaa matematiikkaopas

KURSSIN SISÄLTÖ

  • Kurs­si koos­tuu videois­ta
  • Haus­kois­ta teh­tä­vis­tä, joi­ta voit teh­dä yhdes­sä lap­se­si kans­sa
  • Mate­ria­lit aukea­vat vii­den päi­vän välein.
  • Kaik­ki mate­ri­aa­li on käy­tös­sä­si vie­lä kuu­kau­den kurs­sin päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Lähde lapsesi kanssa yhteiselle seikkailulle salaisuuksien matematiikkamaailmaan!