Blogi

Mari Laurenius — kuka olen

Oma­koh­tai­ses­ta koke­muk­ses­ta tie­dän, että on haas­ta­vaa olla van­hem­pi ja pyr­kiä teke­mään kas­vat­ta­ja­na par­haan­sa. Vie­lä enem­män har­mit­taa kun muu­ta­man vuo­den lii­an myö­hään ymmär­tää, mitä oli­si pitä­nyt teh­dä ja mitä kaik­kea oli­si voi­nut teh­dä. Olen itse ollut aina hyvin…

lue lisää
Greta, koulu on ainoa mahdollisuus

Greta, koulu on ainoa mahdollisuus

Maa­il­maa ei paran­ne­ta kou­lu­la­kol­la. Osaa­mi­nen on ainoa tule­vai­suu­den toi­vo. Sit­ten­kin mei­dän on annet­ta­va lap­sil­lem­me toi­voa, unel­mia ja tavoit­teet. Vain niil­lä voi maa­il­maa muuttaa.

lue lisää
Hyvä, paha sormilla laskeminen

Hyvä, paha sormilla laskeminen

Annat­ko lap­sen las­kea sor­mil­la? Sor­mil­la tai sor­mien las­ke­mi­nen on lap­sil­le luon­nol­lis­ta, mut­ta meis­sä aikui­sis­sa se herät­tää tun­tei­ta. Käsi­tyk­siä löy­tyy niin puo­les­ta kuin vas­taan­kin. Mikä on tot­ta. Ker­ron­kin nyt Mik­si lap­set las­ke­vat sor­mi­aan? Onko jär­ke­vää antaa…

lue lisää
Oppimisvaikeus ei ole paha asia

Oppimisvaikeus ei ole paha asia

Kun lap­sel­ta löy­tyy oppi­mis­vai­keus, se tun­tuu van­hem­mis­ta pai­na­jai­sel­ta. Vaik­ka diag­noo­sin tul­tua maa­il­ma näyt­tää mus­tal­le, ei se sitä ole. Edel­leen on har­maan sävy­jä ja val­kois­ta­kin. Ker­ron mik­si ja miten. Aloi­ta täs­tä: Älä syy­tä itseä­si tai ketään Ryh­dy toimeen.…

lue lisää
Kysely: Vanhemmat haluavat kehittää lapsen matemaattisia valmiuksia

Kysely: Vanhemmat haluavat kehittää lapsen matemaattisia valmiuksia

Syk­syl­lä teim­me kyse­lyn sii­tä, miten van­hem­mat koke­vat mate­ma­tii­kan, las­ten mate­maat­tis­ten val­miuk­sien vah­vis­ta­mi­sen ja miten val­mii­ta he ovat panos­ta­maan tähän kehi­tyk­seen. Kyse­lyyn vas­ta­si yli tuhat van­hem­paa, iso­van­hem­paa ja muu­ta kas­vat­ta­jaa. Täs­sä kirjoituksessa…

lue lisää
Tehdään ihan oikea palapeli

Tehdään ihan oikea palapeli

Pala­pe­li on meil­le kai­kil­le tut­tu ja kaik­ki me olem­me nii­tä teh­neet, jot­kut vie­lä aikui­se­na­kin. Sil­ti emme tule aja­tel­leek­si, kuin­ka tär­kei­tä ne ovat lap­sen kehi­tyk­sel­le myös mate­maat­ti­nen ajat­te­lu kehit­tyy pala­pe­lien myö­tä. Ne kehit­tä­vät lap­sen tai­to­ja yllättävän…

lue lisää
Kerro mitä ajattelet ja opit matematiikkaa

Kerro mitä ajattelet ja opit matematiikkaa

Mate­ma­tii­kan oppi­mi­nen on vas­toin yleis­tä luu­loa kie­lel­lis­tä­mi­seen perus­tu­vaa. Lap­sen täy­tyy ymmär­tää puhet­ta, suh­tei­ta ja monen­lai­sia käsit­tei­tä, mut­ta mikä tär­kein­tä, hänen täy­tyy osa­ta ker­toa oma ajat­te­lun­sa ja perus­tel­la pää­tel­män­sä. Kuin­ka lap­si kehit­tää tämän tai­don ja miten voit sii­nä auttaa?

lue lisää
Hanki lämpömittari heti nyt!

Hanki lämpömittari heti nyt!

Mik­si jokai­ses­sa per­hees­sä täy­tyy olla van­han­ai­kai­nen läm­pö­mit­ta­ri? Sää­olot kan­nat­taa ottaa per­heen yhtei­sek­si kes­kus­te­lun aiheek­si. Veden olo­muo­to­ja voi tut­kia ja kai­ken tämän tavoit­tee­na on oival­taa hel­pos­ti nega­tii­vis­ten luku­jen merkitys.

lue lisää
Matematiikkaa lumihangesta

Matematiikkaa lumihangesta

Sym­met­ria esiin­tyy mate­ma­tii­kas­sa moni­muo­toi­se­na. Se on myös osa luon­toa. Tutus­tu tähän ihmee­seen lap­sen kans­sa ja har­joit­te­le kon­kre­ti­aa askartelemalla.

lue lisää

Tilaa matematiikkaopas

Olen Mari Lau­re­nius, eri­tyi­so­pet­ta­ja ja yrit­tä­jä. Sydä­me­ni asia on aut­taa kaik­kia oppi­maan matematiikkaa.

Seuraa meitä