Blogi

Tuleeko lapsestasi tyhmempi kuin sinä?

Tuleeko lapsestasi tyhmempi kuin sinä?

Suo­ma­lais­ten älyk­kyy­den kehi­tys on kään­ty­nyt las­kuun. Ilmiö on huo­les­tut­ta­va, eikä kukaan tie­dä, mis­tä se joh­tuu. Jotain voi kui­ten­kin teh­dä toi­sin var­mis­taak­seen lap­sen kehityksen.

lue lisää
Kaikki oppivat matematiikkaa

Kaikki oppivat matematiikkaa

Kou­lu ei pys­ty muut­ta­maan mate­ma­tii­kan osaa­mi­se­ro­ja. Sik­si on tär­keä var­mis­taa, että lap­se­si on heti kou­lun alkaes­sa par­hai­den jou­kos­sa. Eikä se ole han­ka­laa, kun tie­dät, mitä pitää tehdä.

lue lisää
Aikainen lintu nappaa myös matikkamadon

Aikainen lintu nappaa myös matikkamadon

Mate­maat­ti­nen ajat­te­lu alkaa kehit­tyä jo ennen syn­ty­mää. Miten van­hem­mat voi­vat ede­saut­taa ajat­te­lun opti­maa­lis­ta kehit­ty­mis­tä jat­kos­sa? Kaik­ki alkaa kehon hahmottamisesta.

lue lisää

Miksi tämä blogi perustettiin?

Mate­ma­tiik­ka on tule­vai­suu­den tai­to. Onnek­si sen voi oppia ihan hel­pos­ti­kin, kun­han tie­tää, mitä tekee ja on saa­nut ajat­te­lun val­miu­det ajois­sa. Van­hem­mat ovat­kin avai­na­se­mas­sa var­mis­ta­mas­sa, että mate­ma­tiik­ka sujuu.

lue lisää

MeaLingua Yle Puheen iltapäivässä

Kuun­te­le, mik­si var­hai­nen moni­kie­li­syys on oppi­mi­sen kan­nal­ta ihan huip­pu­jut­tu, eikä sitä ole edes vai­kea saa­vut­taa.  Haas­tat­te­lus­sa Mari Lau­re­nius ker­too lisää. Klik­kaa alla ole­vas­ta otsi­kos­ta suo­raan äänit­tee­seen. Lap­set eivät tar­vit­se kie­len opet­ta­mis­ta, vaan…

lue lisää
Matematiikka – asenne ratkaisee!

Matematiikka – asenne ratkaisee!

Mate­ma­tiik­ka on perin­tei­ses­ti arvos­tet­tu kou­luai­ne, eikä tur­haan. Onhan joka­päi­väi­nen elä­mäm­me täyn­nä mate­maat­ti­sia teh­tä­viä, vaik­ka ei työs­ken­te­li­si­kään mate­maat­ti­sel­la alal­la. Kel­lo­na­jat, raha, korot, alen­nus­pro­sen­tit vaa­ti­vat kaik­ki mate­maat­tis­ta ajat­te­lua. Samoin…

lue lisää
Kallis harrastus vai valoisa tulevaisuus?

Kallis harrastus vai valoisa tulevaisuus?

Yksi­tyi­so­pe­tus­ta tar­joa­van yri­tyk­sen edus­ta­ja­na kuu­lee usein kau­his­te­lu­ja sii­tä, kuin­ka kal­lis­ta tar­jot­tu pal­ve­lu on. Hin­ta kau­his­tut­taa ihmi­siä, jot­ka ovat tot­tu­neet mak­sut­to­maan perus­o­pe­tuk­seen ja opis­ke­li­joi­den tar­joa­maan pime­ään ohjauk­seen. Opis­ke­li­ja ei ole…

lue lisää
Onko vanhemman tehtävä vaatia tukea lapselle?

Onko vanhemman tehtävä vaatia tukea lapselle?

Kir­joi­tin hel­mi­kuun alus­sa blo­giin ins­pi­roi­tu­nee­na sii­tä, että OAJ ja moni opet­ta­ja haluai­si, että van­hem­mat ryh­ty­vät toi­miin saa­dak­seen eri­tyi­so­pe­tuk­sen epä­koh­dat kor­jat­tua. Täs­tä olen­kin saa­nut yllät­tä­vän pal­jon palau­tet­ta eri tahoil­ta. Van­hem­mil­ta olen saanut…

lue lisää
Tiedätkö, minkä tasoisessa koulussa sinun lapsesi on?

Tiedätkö, minkä tasoisessa koulussa sinun lapsesi on?

Hel­sin­gin Sano­mat (10.1.2014) kir­joit­ti artik­ke­lin sii­tä, kuin­ka kou­lu­jen suo­sio­vaih­te­lee Hel­sin­gin alu­eel­la. Vaih­te­lu on suur­ta vuo­des­ta toi­seen, eikä artik­ke­lis­ta oikein sel­vin­nyt, mit­kä ovat kon­kreet­ti­sia syi­tä van­hem­pien haluk­kuu­teen vali­ta jokin muu kuin…

lue lisää
Onko (yksityis)opettajasi pätevä?

Onko (yksityis)opettajasi pätevä?

Uusien Pisa-tulos­ten myö­tä etsi­tään syi­tä suo­ma­lai­sen perus­kou­lun heik­ke­ne­vään menes­tyk­seen. Syi­tä on monia, mut­ta yksi perus­ta­vaa laa­tua ole­va kysy­mys on jää­nyt kes­kus­te­lus­sa sivuun. Se on opet­ta­jien päte­vyys. OAJ kan­nat­taa opet­ta­jien ammattinimikkeen…

lue lisää

Tilaa matematiikkaopas

Olen Mari Lau­re­nius, eri­tyi­so­pet­ta­ja ja yrit­tä­jä. Sydä­me­ni asia on aut­taa kaik­kia oppi­maan matematiikkaa.

Seuraa meitä