Kaik­ki voi­vat oppia mate­ma­tiik­kaa. Se ei ole sala­tie­det­tä, eikä edes kovin vai­ke­aa. Kun­han tie­tää, miten ede­tä ja saa apua tar­vit­taes­sa. Sil­ti sen oppi­mi­nen ei ole itses­tään selvää.

Surul­lis­ta on, että Kan­sal­li­nen kou­lu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus on jul­kais­sut tut­ki­muk­sen, jon­ka mukaan perus­kou­lu ei kyke­ne kor­jaa­maan osaa­mi­se­ro­ja mate­ma­tii­kas­sa. Mate­maat­ti­sen ajat­te­lun osaa­mis­ta­so, jol­la oppi­las aloit­taa kou­lun­käyn­tin­sä, säi­lyy kou­lun lop­puun asti. Se tar­koit­taa sitä, että jos lap­sel­la kou­lun aloit­taes­saan on mate­maat­ti­nen ajat­te­lu kyp­sy­nyt ja kehit­ty­nyt hyväl­le tasol­le, hän tulee oppi­maan mate­ma­tii­kan ja menes­ty­mään sii­nä. Jos lap­si ei ole vie­lä omak­su­nut ihan kaik­kia osa-aluei­ta eikä ole kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta mate­maat­ti­siin asioi­hin, on hänel­lä odo­tet­ta­vis­sa vai­keuk­sia koulumatematiikassakin.

Vai­keu­det mate­ma­tii­kan oppi­mi­ses­sa voi­vat ilme­tä heti tai voi käy­dä niin, että pari ensim­mäis­tä vuot­ta sujuu hyvin, mut­ta sit­ten alkaa vai­keu­det. Mate­ma­tii­kan oppi­mi­nen on niin pal­jon kiin­ni myös sii­tä, kuin­ka sitä ope­te­taan. Ensim­mäi­sen ja toi­sen luo­kan asiat ovat sel­lai­sia, että niis­tä saat­taa sel­vi­tä mekaa­ni­ses­ti suo­rit­taen ilman, että on ihan oikeas­ti ymmär­tä­nyt asian. Sil­loin on odo­tet­ta­vis­sa pal­jon vai­keuk­sia kol­man­nel­la luo­kal­la kun pitäi­si kye­tä soveltamaan.

Oli mate­ma­tii­kan haas­teis­sa kyse mis­tä tahan­sa, kan­nat­taa van­hem­pien olla kuu­lol­la, jot­ta vai­keu­det tule­vat näky­vik­si heti kun ne ilme­ne­vät. Apua kan­nat­taa antaa tai hank­kia myös heti ensim­mäis­ten han­ka­luuk­sien ilmettyä.

Vai­keuk­sia voi ehkäis­tä. Tilaa oikeas­ta ylä­lai­das­ta ilmai­nen opas ja tie­dät, mitä sinun pitää tehdä.

Mate­ma­tii­kan oppi­mi­nen ete­nee kou­lu­vuo­si­na sen mukaan, miten se alkoi­kin. Hyvä oppii pal­jon ja tai­ta­ma­ton jää jal­koi­hin. Pahim­mil­laan kou­lu muok­kaa myös hei­kon oppi­laan asen­net­ta niin, etteä mate­ma­tii­kan oppi­mi­nen myö­hem­min­kin on han­ka­laa, vaik­ka oppi­mi­sen esteet häl­ve­ni­si­vät. Olen kir­joit­ta­nut kuvauk­sen kou­lu­vuo­sis­ta  Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den sata­vuo­tis­sää­tiön mate­ma­tiik­ka-aihei­ses­sa blo­gis­sa. Lue tari­na siel­tä. Tie­dät, mitä kou­lu­vuo­det tuo­vat tullessaan.