Yksi­tyi­so­pe­tus­ta tar­joa­van yri­tyk­sen edus­ta­ja­na kuu­lee usein kau­his­te­lu­ja sii­tä, kuin­ka kal­lis­ta tar­jot­tu pal­ve­lu on. Hin­ta kau­his­tut­taa ihmi­siä, jot­ka ovat tot­tu­neet mak­sut­to­maan perus­o­pe­tuk­seen ja opis­ke­li­joi­den tar­joa­maan pime­ään ohjauk­seen. Opis­ke­li­ja ei ole peda­go­gi. Enkä opet­tai­si lap­sia­ni tuke­maan har­maa­ta talout­ta. Yksi­tyi­so­pe­tus­tun­nin hin­ta ero­aa esim. lää­kä­ri­palk­kiois­ta sii­nä, että se sisäl­tää arvon­li­sä­ve­roa 24%. Lopul­la rahal­la mak­se­taan markkinointi‑, vuo­kra- ja mui­den kulu­jen jäl­keen opet­ta­jan palk­ka sosi­aa­li­ku­lui­neen. Yksin­ker­tai­sel­la mate­ma­tii­kal­la huo­maa, ettei palk­ka ole ollen­kaan kohtuuton.
Yksi­tyi­so­pe­tuk­sen hin­ta on edul­li­nen sii­hen näh­den, mitä sil­lä saa. Päte­vä opet­ta­ja on aineen­hal­lin­nan lisäk­si kas­va­tus­tie­teen ammat­ti­lai­nen, joka osaa ottaa huo­mioon las­ten ja nuor­ten kehi­tys­ta­son, herk­kyys­kau­det, yksi­löl­li­set tar­peet ja lisäk­si hal­lit­see omas­ta oppiai­nees­taan aine­di­dak­tii­kan, jol­la oppi ”siir­re­tään” toi­sen pää­hän. Tämä ei ole itses­tään sel­vä tai­to, vaik­ka itse aineen­hal­lin­ta oli­si­kin kuin­ka mah­ta­va tahansa.
Moni itse­ään opet­ta­jak­si titu­lee­raa­va perus­taa tai­ton­sa 12 vuo­den koke­muk­seen. ”Olen­han istu­nut kou­lus­sa ja näh­nyt, kuin­ka ope­te­taan.” Niin­pä, niin­hän me kaik­ki, mut­ta oma­koh­tai­nen koke­muk­se­si ope­tuk­sen koh­tee­na ole­va­na objek­ti­na ei miten­kään voi kor­va­ta kas­va­tus­tie­teen tie­teel­li­siä perus­tei­ta tai aine­di­dak­ti­sia taitoja.
Yksi­tyi­so­pe­tus, sil­loin kun sitä tar­jo­aa päte­vä opet­ta­ja, on antoi­saa ja teho­kas­ta. Päte­vä peda­go­gi huo­mioi lap­sen per­soo­nan, yksi­löl­li­set omi­nai­suu­det ja moti­va­tio­naa­li­set teki­jät. Opet­ta­ja koh­taa oppi­laan­sa ja jokai­ses­sa oppi­tun­nis­sa on sisään­ra­ken­net­tu­na itse­tun­non kas­vat­ta­mi­nen, sin­nik­kää­seen työs­ken­te­lyyn roh­kai­se­mi­nen ja näkö­ala tule­vai­suu­teen oppi­jan tavoit­tei­siin. Yksi­tyi­so­pe­tus on se pie­ni lisä, joka var­mis­taa riit­tä­vän hyvät arvo­sa­nat, mie­lei­sen jat­ko-opis­ke­lu­pai­kan ja kyvyn näh­dä koko­nai­suuk­sia, olla oma­toi­mi­nen ja rat­koa elä­män eteen tuo­mat haas­teet. Mie­le­käs aikui­suus ja hyvä ura­ke­hi­tys on näin var­mis­tet­tu. Nykyi­sin yhä useam­min yksi­tyi­so­pe­tus tuo avun sil­loin, kun kou­lu ei heik­ke­ne­vin resurs­sein pys­ty tar­joa­maan sitä, mihin on totut­tu. Yhä useam­pi puto­aa tuki­toi­mien ulko­puo­lel­le tai ei aina­kaan saa nii­tä riit­tä­väs­ti. Kou­lu­vuo­det ovat lop­pu­jen lopuk­si lyhyt aika, joil­la on kau­as­kan­toi­set vai­ku­tuk­set. Koko aikui­nen ikä on niis­tä riippuvainen.

 

Vii­me vii­kol­la uuti­soi­tiin urhei­lu­har­ras­tus­ten mak­su­jen hur­jis­ta nousuis­ta. Hel­sin­gin Sano­mat ker­toi, kuin­ka jää­kiek­ko­har­ras­tus kym­me­nes­sä vuo­des­sa saat­taa mak­saa van­hem­mil­le 90 000 euroa. Monet van­hem­mat mak­sa­vat tämän sum­man kui­ten­kin sen suu­rem­mit­ta muti­noit­ta. Onhan aina mah­dol­lis­ta saa­vut­taa NHL-paik­ka. Sil­loin­ko lähes sata­tu­hat­ta on pik­ku­ra­ha. Tämä lot­to­voit­toon ver­rat­ta­va saa­vu­tus siin­tää monen mie­les­sä kirk­kaa­na ja tavoi­tel­ta­va­na. Samaan aikaan yksi­tyi­so­pe­tus­tun­nit sil­loin täl­löin tun­tu­vat kal­liil­ta. Jos­pa sijoit­tai­sit­kin lap­se­si yksi­tyi­so­pe­tuk­seen kol­mas­osan tuos­ta sum­mas­ta. Sil­lä saa lähes 400 yksi­tyis­tä oppi­tun­tia ja toden­nä­köi­syys, että lap­se­si saa­vut­taa mah­ta­van uran ja tulo­ta­son muut­tuu lähes var­mak­si ver­rat­tu­na NHL-arpa­jai­siin. Loput lähes sadan ton­nin sijoi­tuk­ses­ta voit lait­taa lot­toon ja lap­sen edul­li­sem­paan lii­kun­ta­har­ras­tuk­seen. Hyväl­lä tuu­ril­la saat menes­ty­vän junio­rin lisäk­si vie­lä sen lottovoitonkin!