Syk­syl­lä teim­me kyse­lyn sii­tä, miten van­hem­mat koke­vat mate­ma­tii­kan, las­ten mate­maat­tis­ten val­miuk­sien vah­vis­ta­mi­sen ja miten val­mii­ta he ovat panos­ta­maan tähän kehi­tyk­seen. Kyse­lyyn vas­ta­si yli tuhat van­hem­paa, iso­van­hem­paa ja muu­ta kas­vat­ta­jaa. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ker­ron tuloksista:

  • Mitä miel­tä van­hem­mat ovat las­ten matematiikkavalmiuksista
  • Min­kä­lai­set mate­ma­tiik­ka-asen­teet ovat taval­li­sia vanhemmilla
  • Kuin­ka tär­keä­nä mate­ma­tii­kan oppi­mis­ta pidetään
  • Miten voi van­hem­pa­na kehit­tää lap­sen taitoja

95% vanhemmista on erittäin kiinnostuneita kehittämään lapsen matemaattisia valmiuksia

Kysyim­me, kuin­ka kiin­nos­tu­nut vas­taa­ja oli­si saa­maan lisä­tie­toa sii­tä, miten lap­sen mate­ma­tiik­ka-asen­tei­ta voi kehit­tää oike­aan suun­taan. Täs­sä kommentteja:

”Oli­sin kiin­nos­tu­nut itse päi­vit­tä­mään omaa asen­net­ta­ni ja oppimistani”

 ”Olen kiin­nos­tu­nut. Jos on tot­ta, että kaik­ki voi­vat oppia mate­ma­tiik­kaa, haluan pelas­taa lap­sen kai­kel­ta tur­hal­ta   huo­nom­muu­den­tun­teel­ta, häpeäl­tä ja ahdis­tuk­sel­ta, mitä itse koin koko kou­lu­pol­ku­ni ajan.”

”Olin itse mati­kas­sa kes­kin­ker­tai­nen, vaik­ka tein aika pal­jon teh­tä­vien eteen. Omis­ta van­hem­mis­ta­ni ei teh­tä­vien rat­ko­mi­ses­sa ollut apua. Siis­pä teen pal­jon sen eteen, että lap­se­ni jak­sa­vat näh­dä vai­vaa mate­ma­tii­kas­sa pärjätäkseen.”

”Kun lap­sel­la on oppi­mis­vai­keuk­sia ja kehi­tyk­sen vii­väs­ty­mä, ei pelk­kä asen­ne rii­tä. Sik­si kei­no­ja on olta­va monia­lai­ses­ti, että juu­ri omal­le lap­sel­le sopi­vat kei­not löy­ty­vät. Hyvät alku­val­miu­det ovat ehdot­to­man tär­keä asia. Sik­si nii­hin pitää panos­taa lap­sen kehi­tys­ta­so ja haas­teet huomioiden.”

Niin vaik­ka nime­no­maan mate­ma­tii­kas­sa asen­teel­la men­nään pit­käl­le, ei se aina rii­tä. Val­miuk­sia voi ja kan­nat­taa kehit­tää myös lei­kin avul­la ja valit­se­mal­la sopi­via pele­jä sekä kiin­nit­tä­mäl­lä lap­sen huo­mion mate­maat­tis­ta ajat­te­lua kehit­tä­viin asioihin.

”Eikö kou­lun teh­tä­vä ole opettaa?”

Kyl­lä. Kou­lun teh­tä­vä on opet­taa. Tut­ki­muk­sis­sa on kui­ten­kin todet­tu, että kou­lu ei aina pys­ty paik­kaa­maan osaa­mi­se­ro­ja. Kir­joi­tin täs­tä aikai­sem­min. Usein myös vää­rän­lai­set asen­teet tuhoa­vat kou­lun teke­män hyvän työn. Jos koto­na on saa­nut mal­lin sii­tä, ettei opi mate­ma­tiik­kaa, on kou­lun vai­kea muut­taa tätä asen­net­ta. Tut­ki­tus­ti van­hem­pien asen­ne on mer­kit­tä­vin mate­ma­tiik­ka-asen­teen muokkaaja.

Kyse­lym­me vas­tauk­sis­sa van­hem­pien omat koke­muk­set ja mate­ma­tiik­ka-asen­teet vaih­te­li­vat hyvin innos­tu­neis­ta ja tai­ta­vis­ta aina hei­hin, joil­le mate­ma­tiik­ka oli pahin painajainen.

” Mate­ma­tiik­ka oli aina ihan help­poa, mut­ta en kos­kaan ymmär­tä­nyt sen mer­ki­tys­tä. Nyt aikui­se­na ymmär­rän kuin­ka monia asioi­ta mate­maat­ti­nen ajat­te­lu kehit­tää ja kuin­ka sii­tä on hyö­tyä lähes kaikessa.”

” Välil­lä oli hur­jan­kin han­ka­laa, mut­ta töi­tä teke­mäl­lä sai suu­ria onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia. Opet­ta­jan kan­nus­tuk­sel­la oli suu­ri mer­ki­tys sil­loin, kun luu­lin, etten vain opi tätä.”

” Hir­ve­ää! Minul­la oli aivan luo­kat­to­man huo­no­ja opet­ta­jia. Vas­ta van­hem­pa­na ymmär­sin, että oikeas­taan tajuan­kin matikkaa.”

Kom­men­teis­sa nousi esiin myös mie­len­kiin­toi­sia näkö­kul­mia. Täs­sä muu­ta­ma esimerkki.

” Asen­ne. En muka opi, mut­ta nyt 50 v myö­hem­min olen tai­ta­va matemaatikko.”

” Oli­sin var­maan pär­jän­nyt huo­nom­min, mut­ta isä­ni sanoi aina, että olen hyvä mate­ma­tii­kas­sa ja juu­ri sen takia olin­kin kes­ki­ta­soa parem­pi siinä.”

Eli asen­teen ja asen­ne­kas­va­tuk­sen mer­ki­tys on oma­koh­tai­ses­ti koet­tu. Sik­si monet halua­vat­kin vah­vis­taa lap­sen mate­ma­tiik­ka-asen­tei­ta oike­aan suun­taan. Se onkin todis­te­tus­ti pal­jon van­hem­mis­ta kiinni.

” En kos­kaan ymmär­tä­nyt — enkä oikein vie­lä­kään ymmär­rä — mihin tar­vi­taan deri­voin­tia ja loga­rit­me­ja ja sine­jä ja cosi­ne­ja jne. sitä ei kos­kaan selitetty”

Tämä­kin on yksi ylei­nen har­ha­luu­lo. Näh­dään, että kou­lus­sa ope­te­taan mate­ma­tiik­kaa, joka on suu­rim­mal­le osal­le aivan tar­pee­ton­ta tule­vai­suu­des­sa. Var­mas­ti useim­mat meis­tä eivät tule tar­vit­se­maan aikui­suu­des­saan sine­jä, kosi­ne­ja, eikä deri­vaat­to­ja sel­lai­se­naan, mutta

Matematiikka on kuitenkin se oppiaine, joka kehittää ajattelun taitoja.

Sinit, kosi­nit ja inte­graa­lit voi siis näh­dä väli­nei­nä loo­gi­sen ajat­te­lun ja ongel­man­rat­kai­su­tai­to­jen kehittämiseen.

Sit­ten kysyt­tiin mie­li­pi­det­tä lap­sen mate­maat­tis­ten val­miuk­sien vah­vis­ta­mi­ses­ta ennen kouluikää.

”Monen­lais­ta on yri­tet­ty mut­ta asen­ne on edel­leen 6‑luokalla todel­la nega­tii­vi­nen. Toi­vot­ta­vas­ti 1‑vuotiaan koh­dal­la toi­sin sit­ten aikanaan.”

Toi­vot­ta­vas­ti täl­le­kin yksi­vuo­ti­aal­le löy­tyy oikeat mene­tel­mät. Van­hem­mat voi­vat teh­dä asen­teen ja val­miuk­sien eteen pal­jon­kin, kun­han tie­tää, mitä tekee.

” Laa­duk­kaan var­hais­kas­va­tuk­sen teh­tä­vä­nä on opet­taa nämä valmiudet.”

Tähän mie­li­pi­tee­seen ei voi­si enem­pää yhtyä! Ongel­ma vaan on niis­sä tosi­asiois­sa, että päi­vä­ko­tien ryh­mät ovat yli­suu­ria, opet­ta­jien ammat­ti­tai­to ei aina ole koh­dal­laan, eikä kai­kil­la päte­vil­lä­kään las­ten­tar­han­opet­ta­jil­la ole val­miuk­sia tai osaa­mis­ta kehit­tää näi­tä tai­to­ja. Toi­sek­seen on tut­ki­muk­sis­sa todet­tu van­hem­pien asen­teen ja mal­lin ole­van kaik­kein mer­kit­tä­vin. Sii­hen ei auta tai­ta­va­kaan päi­vä­ko­din henkilökunta.

” Oppi­mi­nen yli­pää­tään on hyvin tär­ke­ää. Täs­sä toi­voi­sin, että mate­ma­tiik­kaa­kin lap­si saa oppia LEIK­KI­MÄL­LÄ JA OMIL­LA EHDOILLAAN.”

Kyl­lä. Tämä on todel­la­kin tär­keä näkö­kul­ma. Leik­ki-ikäi­sen kans­sa täy­tyy ede­tä aina hänen omil­la ehdoil­laan ja hänen val­miuk­si­aan tarkkaillen.

”Myös van­hem­mil­la on vas­tuu ennen kou­lui­kää. Yhdes­sä teke­mäl­lä ja tut­ki­mal­la oppii.”

” Teki­sin kaik­ke­ni, jot­ta lap­se­ni saa mah­dol­li­suu­det oppia mate­ma­tiik­kaa. Ennen kaik­kea haluan, että mate­ma­tiik­ka kiin­nos­taa ja tun­tuu miel­lyt­tä­väl­tä aineel­ta koulussa.”

Näis­sä vas­tuu näh­dään myös van­hem­pien roolissa.

Kaikki vanhemmat olivat sitä mieltä, että tulevaisuudessa matemaattiset taidot tulevat olemaan työuran kannalta yhä merkittävämpiä.

Sik­si he myös pitä­vät tär­keä­nä, että lap­si kehit­tyy näis­sä taidoissa.

Nyt sinulla on mahdollisuus saada välineet lapsesi matemaattisen ajattelun kehittämiseen!

Opi kuu­kau­des­sa lap­se­si mate­ma­tiik­ka­val­men­ta­jak­si ‑verk­ko­kurs­si on val­mis. Se antaa vas­tauk­set kysy­myk­sii­si ja väli­neet koto­na kehit­tää lap­sen ajat­te­lun val­miuk­sia lap­sen kehi­tys­ta­son mukaan. Kurs­sin tavoit­tee­na on antaa van­hem­mil­le mah­dol­li­suus var­mis­taa, että mate­ma­tiik­ka alkaa sujua ensim­mäi­sel­tä luo­kal­ta alkaen hyvin. Kou­lun arvioin­ti­kes­kuk­sen mukaan osaa­mis­ta­so ensim­mäi­sel­lä luo­kal­la ennus­taa vah­vas­ti osaa­mis­ta­soa kou­lun pää­tyt­tyä. Var­mis­ta siis, että sinun lap­se­si osaa­mis­ta­so on vahva!

. Osta kurs­si tästä!

” Hyvät mate­maat­ti­set val­miu­det aut­ta­vat kui­ten­kin val­ta­vas­ti ajat­te­lun ja maa­il­man­ku­van kehit­ty­mi­ses­sä enkä haluai­si mate­maat­tis­ten vai­keuk­sien sul­ke­van mitään ovia. Mate­maat­ti­set val­miu­det ovat erit­täin tär­kei­tä elä­män kannalta.”