Innostunut opettaja

innostaa oppilaansa

ME TEEMME KIELEN OPPIMISESTA HAUSKAA
TAITAVAT OPETTAJAMME TEKEVÄT KIELEN OPPIMISESTA HELPOMPAA

Kun kai­paat lisä­apua kou­lun­käyn­tiin, haluat saa­vut­taa parem­mat nume­rot tai sel­vit­tää vai­keil­ta tun­tu­vat asiat rau­has­sa, saat apua Oppi­doon innos­ta­vil­ta ja päte­vil­tä opet­ta­jil­ta. Tule tun­nil­le ope­tus­ti­loi­him­me Ola­riin tai pide­tään tun­nit siel­lä mis­sä sinul­le par­hai­ten sopii, koto­na­si tai verkossa.

Oppi­mi­nen ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen kas­vat­taa itse­tun­toa ja tai­to­ja sel­viy­tyä elä­mäs­sä. Opet­ta­jam­me ovat koke­nei­ta peda­go­ge­ja, joil­ta saat juu­ri sinun tar­pei­sii­si ja toi­vei­sii­si rää­tä­löi­ty­jä oppi­tun­te­ja. Meil­lä opit var­mas­ti ja muka­vas­sa ilmapiirissä.

Ruot­si on täl­lä het­kel­lä Oppi­doon suo­si­tuin kie­li. Mui­ta meil­lä opis­kel­ta­via kie­liä ovat: englan­ti, espan­ja, rans­kaa, por­tu­ga­lia, venä­jä, kysy lisää. Tutus­tu myös eri­tyi­so­pet­ta­jiem­me vetä­miin Lukit­ree­nei­hin, jot­ka kehit­tä­vät tehok­kaas­ti luke­mi­sen, kir­joit­ta­mi­sen ja lue­tun ymmär­tä­mi­sen taitoja.

Oppidoo Kielitreenit™

  • Jo yhdes­sä tun­nis­sa opit uusia kie­liop­pi­asioi­ta, tehok­kai­ta kie­len oppi­mi­sen tek­nii­koi­ta ja ker­taat sekä opit sanas­toa, kir­joit­ta­mis­ta ja ymmär­rät enemmän
  • Koko koea­lu­een tai kie­len alkei­den ker­taa­mi­nen vain 2–3 tunnissa
  • kie­len kes­keis­ten osa-aluei­den ker­taus ja oppi­mi­nen sekä tehok­kai­den oppi­mis­tek­nii­koi­den oppi­mi­nen vain 5 oppitunnissa
  • Yksi­tyi­so­pe­tus­tun­nil­la opit kol­me ker­taa nopeammin
  • Oppi­mis­ta­kuu
  • Hin­ta 290 eur/kk (4 ker­taa) tai 79 eur/kerta, kes­to 60 min

Maailman avaimet lapselle – kielitaitoa hauskasti ja leikinomaisesti

Mea­Lin­gua-mene­tel­mä on Oppi­doon opet­ta­jien kehit­tä­mä uuden­lai­nen ja haus­ka tapa oppia kie­liä luon­nol­li­ses­ti. Mene­tel­mä sopii 2–8 ‑vuo­tiail­le lap­sil­le. Vie­ras­ta kiel­tä opi­taan oman hoi­ta­jan kans­sa lei­kin­omai­ses­ti ja haus­kas­ti Mea Lin­gua-nuken avul­la. Mea­Lin­gua-ohjel­maan on kehi­tet­ty oppi­ma­te­ri­aa­li ja kou­lu­tus, jon­ka avul­la kie­li­tai­toi­nen las­ten­tar­han­opet­ta­ja, las­ten­hoi­ta­ja tai ker­hon ohjaa­ja oppii käyt­tä­mään mene­tel­mää työssään.

Lue lisää MeaLingua-menetelmästä.

Tilaa Mea­Lin­gua-hoi­ta­ja kotiin.

Kielten yksityisopetus on tehokasta