Tänään sataa lun­ta ja mie­lee­ni tuli sym­met­ria, yksi luon­non ihme. Se on  myös mate­ma­tiik­kaa ja geo­met­ri­aa. Sym­met­ria on luon­non raken­nus­jär­jes­tys. Se on yllät­tä­vän saman­lai­nen eri raken­teis­sa, eläi­mis­sä, kas­veis­sa ja kiteis­sä. Luon­non sym­met­rias­ta löy­tyy kul­tai­nen leik­kaus ja Fibo­naccin luvut. Sym­met­ria miel­lyt­tää ihmis­sil­mää ja kuva­tai­tei­li­jat ovat­kin käyt­tä­neet tätä tie­toa hyväk­seen. Jokai­nen on kuvaa­ma­tai­dos­sa oppi­nut aina­kin sen, että kan­nat­taa käyt­tää kul­tais­ta leik­kaus­ta hyväkseen.

Sym­met­ria miel­lyt­tää myös eläi­miä. Lukui­sat tut­ki­muk­set ovat osoit­ta­neet, että eläi­met aina hyön­tei­sis­tä nisäk­käi­siin valit­se­vat mie­luum­min sym­met­rian kuin epä­sym­met­rian oli sit­ten kysees­sä sopi­van kukan löy­tä­mi­nen tai parin­va­lin­ta. Myös me ihmi­set vie­hä­tym­me enem­män sym­met­ri­sis­tä kasvoista.

Tämän päi­vän lumi­sa­de toi mie­lee­ni lumi­hiu­ta­lei­den sym­met­rian. Jokai­nen meis­tä on jos­kus lap­se­na ihme­tel­lyt lumi­hiu­ta­lei­den vir­hee­tön­tä sym­met­ri­aa ja nii­den moni­muo­toi­suut­ta. Nii­tä kan­nat­taa­kin lap­sen kans­sa tut­kia ja ihme­tel­lä. Pak­kas­päi­vän rie­mu­ja ovat irto­nai­set lumi­hiu­ta­leet, jot­ka kim­mel­tä­vät aurin­gos­sa ja kun nii­tä tut­kii tar­kas­ti lähel­tä, ne ovat kaik­ki erilaisia.

Kau­niit kiteet muo­dos­ta­vat sym­met­ri­siä, läpi­kuul­ta­van kau­nii­ta kris­tal­li­sia muotoja.

Jokai­nen meis­tä on myös lei­kan­nut val­koi­ses­ta pape­ris­ta ”lumi­hiu­ta­lei­ta”.

Tämä van­ha ja tut­tu askar­te­lu pysyy pin­nal­la suku­pol­ves­ta toi­seen, kos­ka sil­lä on tar­jot­ta­va­naan monia etu­ja. Kun uusi suku­pol­vi on tutus­tu­nut ulko­na lumi­hiu­ta­lei­den ihme­maa­il­maan, voi aihet­ta jat­kaa sisäl­lä läm­pi­mäs­sä. Asian havain­nol­lis­ta­mi­sek­si lumi­hiu­ta­lei­ta on pak­ko lei­kel­lä itse­kin. Sym­met­ria tulee näin kon­kreet­ti­sek­si samal­la kun pie­net sor­met saa­vat hyvän moto­riik­ka­har­joi­tuk­sen.  Sak­sien käyt­tö on tär­keä tai­to, mut­ta myös pape­rin tait­te­lu, joka vaa­tii ava­ruu­del­lis­ta ajat­te­lua ja kehit­tää hahmottamista.

Alkuun tai­tel­laan aikui­sen avus­tuk­sel­la. Myös sak­sien käyt­tö on alkuun han­ka­laa ja kuviot saa­vat­kin olla yksin­ker­tai­sia ja help­po­ja. Tai­dot kui­ten­kin har­jaan­tu­vat ja pian lap­si jo tait­te­lee itse ja leik­kaa moni­mut­kai­sia kuvioi­ta. Jos ei tänä tal­ve­na niin sit­ten seuraavana.

Neliön muo­toi­nen pape­ri on hyvä. Opi­taan neliö. Tai­tel­laan sitä pie­nem­mik­si neliöik­si tai tai­tel­laan kol­miok­si. Opi­taan kol­mio. Miten kan­nat­taa tai­tel­la, että kuvio pysyy kasas­sa, etkä leik­kaa sitä heti rik­ki.  Kol­mion voi myös pyö­ris­tää niin, että lopul­li­nen hiu­ta­le on perus­muo­dol­taan pyö­reä. Tai sit­ten voi lei­ka­ta kul­mik­kaan hiutaleen.

Miten lei­ka­taan, min­kä­lai­sia kuvioi­ta syn­tyy eri tavoil­la lei­kel­len. Täs­tä tulee haus­ka tut­ki­mus­mat­ka muo­to­jen maa­il­maan. Hah­mot­ta­mi­nen har­jaan­tuu kun täy­tyy kuvi­tel­la, mil­tä lei­ka­tut muo­dot avat­tu­na näyttävät.

Miten sym­met­ria löy­tyy val­miis­ta, ava­tuis­ta hiu­ta­leis­ta? Tut­ki­kaa sitä yhdes­sä. Pik­ku pei­liä voi käyt­tää apu­na. Pei­li lai­te­taan pei­laa­maan tois­ta sym­met­ris­tä muo­toa niin, että hiu­ta­le näyt­tää samal­ta puo­lik­si pei­lat­tu­na kuin ilman peiliä.

Täs­sä on suu­ren­net­tu kuva oikeis­ta lumi­hiu­ta­leis­ta. Kuvas­ta nii­tä voi tut­kia tar­kem­min ja miet­tiä, mitä kaik­kea niis­tä löy­tyy. Min­kä­lai­sia muo­to­ja? Kuin­ka mon­ta saka­raa, haa­raa jne? Mikä niis­sä on samaa, mikä eri­lais­ta? Mikä niis­tä on kau­nein? Kuin­ka sel­lai­sen voi­si piirtää?

Kun kevät lähes­tyy, on kiva siir­tyä val­koi­sis­ta hiu­ta­leis­ta kevään värik­käi­siin kuk­ka­siin.  Tie­tys­ti kun lumi sulaa ja luon­to herää, tut­ki­taan luon­nos­ta sym­met­ri­aa. Sil­loin ei unoh­de­ta sitä, että sym­met­ri­aa on myös per­ho­sen sii­vet. Per­ho­sen voi maa­la­ta itse vaik­ka vesi­vä­reil­lä puo­lik­si pape­rin puo­lik­kaal­le. Kun pape­rin sit­ten tait­taa kah­tia ennen kuin väri kui­vuu, saa per­ho­nen toi­sen puo­lik­kaan­sa, joka on sym­met­ri­nen ensim­mäi­sen kanssa.

Min­kä­lai­sia askar­te­lu­vink­ke­jä sinul­la on sym­met­rian hahmottamiseen?