Oma­koh­tai­ses­ta koke­muk­ses­ta tie­dän, että on haas­ta­vaa olla van­hem­pi ja pyr­kiä teke­mään kas­vat­ta­ja­na par­haan­sa. Vie­lä enem­män har­mit­taa kun muu­ta­man vuo­den lii­an myö­hään ymmär­tää, mitä oli­si pitä­nyt teh­dä ja mitä kaik­kea oli­si voi­nut tehdä.

Olen itse ollut aina hyvin mate­maat­ti­nen. Pääs­täk­se­ni lukios­ta mah­dol­li­sim­man hel­pol­la, valit­sin pit­kän mate­ma­tii­kan ja fysii­kan. En siis aja­tel­lut, että mate­ma­tii­kas­ta voi­si kos­kaan elä­mäs­sä­ni tul­la ongel­ma, mut­ta tuli­han siitä.

Oma kokemus

Kah­des­ta lap­ses­ta­ni toi­nen on mate­maat­ti­ses­ti lah­ja­kas ja toi­sel­la on todet­tu mate­ma­tii­kan oppi­mis­vai­keus. Sii­hen aikaan olin taval­li­nen äiti ja aivan hukas­sa var­sin­kin oppi­mis­vai­keu­den edes­sä. En pys­ty­nyt ymmär­tä­mään, mis­tä vai­keus joh­tuu ja miten voi­sin sii­nä aut­taa. Kun kysyin neu­voa, minul­le sanot­tiin, että vas­tuu on kou­lul­la ja hei­dän teh­tä­vän­sä on huo­leh­tia, että kaik­ki oppi­vat. Niin ei kui­ten­kaan käy­nyt. Sit­tem­min olen tör­män­nyt tut­ki­muk­siin, joi­den mukaan Suo­mes­sa mate­ma­tii­kan osaa­mis­ta­so ei muu­tu kou­lu­vuo­si­na. Mate­ma­tiik­kaa ei siis kye­tä kuntouttamaan.

Asia alkoi vai­va­ta niin pal­jon, että lopul­ta vaih­doin alaa koko­naan ja opis­ke­lin eri­ty­so­pet­ta­jak­si. Olen myös ahmi­nut kai­ken, mitä olen käsii­ni saa­nut, liit­tyen mate­ma­tii­kan oppi­mi­seen. Olen oppi­nut pal­jon sii­tä, miten hel­pos­ti ja yksin­ker­tai­ses­ti voi leik­ki-ikäi­sen lap­sen ohja­ta mate­maat­tis­ten val­miuk­sien ääreen niin, että kou­lui­käi­se­nä mate­ma­tiik­ka on help­poa. Olen oppi­nut sen­kin, miten tär­ke­ää on aset­taa haas­tei­ta lah­jak­kaal­le lap­sel­le, ettei hän opi luis­te­le­maan kou­lus­ta läpi teke­mät­tä mitään. Myös lah­jak­kai­den on opit­ta­va teke­mään työ­tä menes­tyk­sen eteen. Oli menes­tys sit­ten aka­tee­mis­ta tai vain oman hyvän aikui­suu­ten­sa löytämistä.

Mate­maat­ti­nen osaa­mi­nen tulee ole­maan tule­vai­suu­des­sa yhä tär­keäm­pää. Jo nyt pit­kän mate­ma­tii­kan luki­jois­ta 90% jat­kaa kor­kea­kou­luis­sa opin­to­jaan, vaik­ka sin­ne koko ikä­luo­kas­ta ote­taan vuo­sit­tain vain rei­lu viidesosa.

Laadukasta matematiikan opetusta

Mate­ma­tiik­ka yksin ei avaa maa­il­mo­ja. Olem­me yri­tyk­ses­sä­ni Oppi­doos­sa tut­ki­neet pal­jon sitä, miten oppi­mis­ta tuo­te­taan tehok­kaas­ti. Kos­ka tar­joam­me yksi­tyi­so­pe­tus­ta, emme voi kil­pail­la hin­nal­la, mut­ta haluam­me kil­pail­la laa­dul­la. Etsim­me­kin jat­ku­vas­ti kei­no­ja, kuin­ka oppi­las sai­si mak­sus­taan mah­dol­li­sim­man pal­jon irti. Par­hai­ten lap­sen oppi­mis­ky­kyä laa­ja-alai­ses­ti kehit­tää var­hai­nen moni­kie­li­syys ja kie­lel­li­set valmiudet.

Kaik­kes­ta sii­tä, mitä me olem­me oppi­neet, haluan tar­jo­ta teil­le tie­toa. Tavoit­tee­na­ni on onnel­lis­ten ja tasa­pai­nois­ten aikuis­ten maa­il­ma. Uskon vakaas­ti, että kou­lu­tus on avain hyvään tule­vai­suu­teen. Se antaa val­miuk­sia hakea uut­ta tie­toa, ymmär­tää syi­tä ja seu­rauk­sia ja ennen­kaik­kea kykyä sopeu­tua yhä nopeam­min muut­tu­vaan maailmaan.

Omat lap­se­ni ehti­vät kas­vaa pro­ses­sin aika­na ja olen­kin mones­ti miet­ti­nyt, miten sai­sin uudet van­hem­mat ymmär­tä­mään ja oppi­maan, kuin­ka hel­pol­la voi var­mis­taa lap­sen­sa onnis­tu­mi­sen. Sik­si tar­joan kurs­sia teil­le. Oli­sin anta­nut mitä tahan­sa saa­dak­se­ni käsiin tämän kurs­sin sil­loin, kun lap­se­ni oli­vat vie­lä riit­tä­vän pieniä.

Oikeal­ta pää­set tutus­tu­maan van­hem­mil­le tar­koi­tet­tuun matematiikkaverkkokurssiin.