Jos matematiikka on hankalaa
INTOHIMOMME MATEMATIIKKAAN
JA VAHVA PEDAGOGINEN
OSAAMISEMME TAKAAVAT OPPIMISTULOKSESI

Oppi­doon Matik­kat­ree­neis­tä™ saat apua, kun oppi­laan osaa­mi­nen kai­paa prep­paus­ta tai oppi­mi­seen on jää­nyt auk­ko­ja. Mate­ma­tiik­ka raken­tuu pala palal­ta aiem­min opi­tul­le, joten aukot on hyvä pai­ka­ta ajois­sa. Näin tule­va oppi­mi­nen on hel­pom­paa. Meil­lä on vah­va osaa­mi­nen mate­ma­tii­kan opet­ta­mi­ses­ta alkuo­pe­tuk­ses­ta yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin ja pääsykokeisiin.

Tek­ni­sen suo­rit­ta­mi­sen sijaan Oppi­doon tun­neil­la luo­daan poh­jaa mate­maat­ti­sel­le ymmär­ryk­sel­le, innos­te­taan oppi­maan ja vah­vis­te­taan minäkuvaa.

Oppidoo Matikkatreenit™

 • yhdel­lä ker­ral­la ehdim­me käy­dä läpi yksit­täi­sen aihea­lu­een tai ker­ra­ta sovi­tun osan koealueesta
 • emme ope­ta vain mate­ma­tiik­kaa, vaan koke­nei­na peda­go­gei­na vah­vis­tam­me itse­tun­toa ja minä oppi­ja­na –mie­li­ku­vaa
 • jokai­sel­la ker­ral­la pai­ka­taan myös mate­maat­ti­sen ajat­te­lun aukkoja
 • Yksi­tyi­so­pe­tuk­ses­sa opit kol­me ker­taa tehokkaammin
 • Oppi­mis­ta­kuu!
 • hin­ta 290 eur/kk (4 ker­taa) tai 79 eur/kerta, kes­to 60 min

Matematiikkaterapia

Mate­ma­tiik­ka­te­ra­pias­sa raken­ne­taan mate­maat­ti­nen ajat­te­lu alkeis­ta alkaen vah­vak­si ja ehjäk­si. Tera­pia alkaa tes­tis­tä, jol­la kar­toi­te­taan oppi­laan mate­maat­ti­sen ajat­te­lun taso. Mate­ma­tiik­ka­te­ra­pia on teho­kas ja toi­mi­va tapa kor­ja­ta mate­ma­tii­kan oppi­mis­vai­keut­ta. Tek­ni­sen osaa­mi­sen lisäk­si tera­pias­sa vah­vis­te­taan oppi­laan minä­ku­vaa ja luo­daan onnis­tu­mi­sia. Jokai­nen tera­pia­jak­so suun­ni­tel­laan yksi­löl­li­ses­ti oppi­jan tar­pei­den mukaan. Tera­pia toteu­te­taan 45 min jak­sois­sa ker­ran vii­kos­sa nou­dat­taen kui­ten­kin kou­lun loma-aikoja.

 • Sopii hitaal­le oppi­jal­le, diag­no­soi­tuun mate­ma­tii­kan oppi­mis­vai­keu­teen ja mate­ma­tiik­ka-asen­teen korjaamiseen
 • Teho­kas ja toi­mi­va mene­tel­mä, joka tuo tulok­sia jo muu­ta­man ker­ran jälkeen
 • Tera­pias­sa saa­vu­te­taan osaa­mis­ta­so, jol­la sel­viy­dy­tään kou­lun matematiikasta
 • Jokais­ta oppi­las­ta voi­daan auttaa
 • Oppi­mis­ta­kuu!
 • 260 euroa kuu­kau­des­sa sisäl­täen 4 kertaa.

Matematiikkaterapia auttaa aina