Mate­ma­tii­kan mer­ki­tys työ­elä­mäs­sä lisään­tyy. Oli­si tär­ke­ää, että lap­sem­me oppi­si­vat kaik­ki mate­ma­tii­kan hyvin. Se ei aina kui­ten­kaan ole ihan niin yksin­ker­tais­ta, sil­lä mate­ma­tiik­kan oppi­mi­seen liit­tyy pal­jon usko­muk­sia ja käsi­tyk­siä, jot­ka eivät ole tot­ta. Toi­saal­ta mate­ma­tii­kan oppi­mi­nen ei ole sala­tie­det­tä eikä mah­do­ton­ta, jos tie­tää, mitä tekee.

Mate­ma­tii­kan oppi­mi­nen alkaa yksin­ker­tai­sis­ta asiois­ta jo var­hais­lap­suu­des­sa. Usein van­hem­mat eivät­kä kaik­ki ammat­ti­lai­set­kaan tie­dä, mitä nämä tai­dot ovat ja kuin­ka nii­tä har­jaan­nu­te­taan. Eri­tyi­ses­ti ymmäl­lään ovat ne van­hem­mat, joi­den lap­sel­la tode­taan oppi­mis­vai­keus. Kui­ten­kin mate­ma­tii­kan oppi­mis­vai­keus­kaan ei ole ollen­kaan lopul­li­nen tuomio.

Kun­han tie­tää mitä tekee!

Minul­la on koke­mus­ta van­hem­man roo­lis­ta sil­loin, kun ei tie­dä, mitä pitäi­si teh­dä ja miten ei osaa tai voi aut­taa las­taan vaik­ka kuin­ka haluai­si. Juu­ri sik­si olen kou­lut­tau­tu­nut eri­tyi­so­pet­ta­jak­si ja kes­kit­ty­nyt mate­ma­tii­kan oppi­mis­vai­keuk­siin. Olen toden­nut, että mitä var­hai­sem­min mate­maat­ti­sen ajat­te­lun kehit­ty­mi­seen kiin­nit­tää huo­mion, sitä parem­man avun voi antaa. Yhtä­lail­la lah­ja­kas lap­si saa vah­van poh­jan luo­dak­seen hui­kean mate­maat­ti­sen uran.

Jokai­nen lap­si hyö­tyy tästä!

Pysy muka­na ja seu­raa artik­ke­lei­ta. Tulen ker­to­maan niis­sä pal­jon vink­ke­jä, kuin­ka voit kehit­tää hel­pos­ti ja haus­kas­ti lap­sen mate­maat­tis­ta ajat­te­lua. Tilaa ilmai­nen opas, jos­sa ker­ron osa-alu­eet, jot­ka täy­tyy hal­li­ta, jot­ta mate­ma­tiik­ka sujuisi.