Uusien Pisa-tulos­ten myö­tä etsi­tään syi­tä suo­ma­lai­sen perus­kou­lun heik­ke­ne­vään menes­tyk­seen. Syi­tä on monia, mut­ta yksi perus­ta­vaa laa­tua ole­va kysy­mys on jää­nyt kes­kus­te­lus­sa sivuun. Se on opet­ta­jien pätevyys.
OAJ kan­nat­taa opet­ta­jien ammat­ti­ni­mik­keen suo­jaa­mis­ta, mut­ta Kun­ta­liit­to ja ope­tus­mi­nis­te­ri ilmoit­ti­vat, ettei se ole tarpeellista.
Kun van­hem­mat vie­vät lap­sen­sa lää­kä­riin, ei mie­ti­tä mah­dol­li­suut­ta, että lää­kä­rin teh­tä­vän hoi­tai­si joku muu päte­vän viran­hal­ti­jan puut­tues­sa. Päte­vän opet­ta­jan puut­tues­sa on Kun­ta­liit­to sitä miel­tä, että ”Näis­sä tilan­teis­sa kun­nal­la ei ole muu­ta vaih­toeh­toa kuin ottaa teh­tä­vään kel­poi­suut­ta vail­la ole­va hen­ki­lö mää­rä­ajak­si ja hakea kel­pois­ta hen­ki­löä uudel­leen myö­hem­min. Tämä on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta oppi­lai­den ja opis­ke­li­joi­den ope­tus voi­daan ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti jär­jes­tää.” Miten kun­ta takaa ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­sen ope­tuk­sen epä­pä­te­vän opet­ta­jan toi­mes­ta? Kun­ta­liit­to ei kui­ten­kaan ehdo­ta, että sai­raan­hoi­to jär­jes­te­tään epä­pä­te­vien toi­mes­ta päte­vien lää­kä­rei­den puut­tues­sa, tämän olles­sa vält­tä­mä­tön­tä laa­duk­kaan sai­raan­hoi­don takaamiseksi!
Lap­sen ainut­ker­tai­nen koke­mus kou­lus­ta ja oppi­mi­ses­ta voi­daan antaa epä­pä­te­vän käsiin. Sekä kun­ta­liit­to että sil­loi­nen ope­tus­mi­nis­te­ri Hen­na Virk­ku­nen ovat sitä miel­tä, että van­hem­mil­le tulee riit­tää oikeus tar­kis­taa lap­sen­sa opet­ta­jan päte­vyys kun­nal­ta, mut­ta mitä he tie­dol­la teke­vät? Onko heil­lä sit­ten oikeus vaa­tia päte­vää ope­tus­ta? Kun­nil­le on help­poa ja edul­lis­ta pal­ka­ta tar­vit­taes­sa epä­pä­te­viä, mut­ta täs­sä­kin on kään­tö­puo­len­sa. Päte­vän opet­ta­jan palk­ka on hie­man kor­keam­pi mut­ta osaa­mi­nen pal­jon parem­paa ja ope­tus tehok­kaam­paa. Päte­vä opet­ta­ja tun­nis­taa tuen tar­peet nopeam­min ja kyke­nee nii­hin vas­taa­maan paremmin.
Jos kui­ten­kin epä­pä­te­vä sijais­taa teh­den luo­kas­sa par­haan­sa, opet­ta­jak­si hän­tä ei pitäi­si kut­sua. Kun lää­kä­riä ei ole saa­ta­vil­la, sai­raan­hoi­ta­ja­kin tekee par­haan­sa, mut­ta lää­kä­rik­si emme hän­tä kut­su. On kai­kin puo­lin rei­lua, että van­hem­mat saa­vat tie­don epä­pä­te­vis­tä toi­mi­jois­ta pyytämättä.
OAJ on ilmoit­ta­nut huo­len­sa yksi­tyi­so­pe­tuk­sen ja sen myö­tä eriar­voi­suu­den lisään­ty­mi­ses­tä. Yksi­tyi­so­pe­tus­ta on ollut aina. Ehkä se on lisän­nyt eriar­voi­suut­ta mut­ta anta­nut myös mah­dol­li­suu­den monel­le, jol­le kou­lun­käyn­ti on ollut han­ka­laa, olkoon­pa sit­ten syy­nä päte­mä­tön opet­ta­ja tai kou­lun resurs­sien puu­te. Van­hem­pia ohjeis­te­taan vaa­ti­maan lain mukais­ta ope­tus­ta ja tukea kou­lul­ta. Opet­ta­jat tie­tä­vät, ettei kou­lun arjes­sa kaik­keen tar­pee­seen ehdi kukaan vas­ta­ta. Laki aset­taa rajat vain sil­le, kuin­ka vuo­laas­ti tämän uskal­taa van­hem­mil­le tun­nus­taa. Vaa­ti­vat van­hem­mat saa­vat ja hei­kot jää­vät ilman. Kou­lu ei anna tukio­pe­tus­ta kes­ki­ta­son oppi­laal­le, mut­ta täl­lä voi olla halua ja moti­vaa­tio­ta hakea esim. kes­ki­ta­soa vaa­ti­vam­paan lukioon. Onko vää­rin, että joku antaa tämän vaih­toeh­don? Kou­lun ulko­puo­li­nen oppi­mi­nen on hyvä har­ras­tus, jos­ta on hyö­tyä läpi elä­män. Hyvät ja kehit­tä­vät har­ras­tuk­set ovat val­veu­tu­nei­den van­hem­pien tavoit­tee­na ja nii­hin kou­lu­kin kan­nus­taa. Näin sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että ne ovat eriar­vois­ta­via, eri­hin­tai­sia ja eri­lai­sia panos­tuk­sia van­hem­mil­ta vaa­ti­via. Yksi­tyi­so­pe­tus on har­ras­tus mui­den joukossa.
OAJ:n ja opet­ta­jien tuli­si itse asias­sa olla huo­lis­saan toi­ses­ta ilmiös­tä. Rie­mun­kir­ja­vas­sa yksi­tyi­so­pe­tus­vii­da­kos­sa ope­tus­ta tar­joa­vat lukio­lai­set, elä­ke­läi­set, sivu­toi­mi­set aineen­hal­lit­si­jat sekä ainet­ta hal­lit­se­mat­to­mat ja joku oikea peda­go­gi­kin. Kuin­ka van­hem­mat löy­tä­vät täs­tä tar­jon­nas­ta oikean ja päte­vän opet­ta­jan lap­sel­leen? Eikö opet­ta­jan ammat­ti­ni­mik­keen suo­jaa­mi­nen oli­si van­hem­pien etu näil­lä mark­ki­noil­la? Nimek­käim­mät­kään yri­tyk­set eivät aina käy­tä päte­vää opet­ta­jaa hyvän­hin­tai­ses­sa kau­pal­li­ses­sa ope­tuk­ses­saan. Laki sal­lii totuu­den kier­tä­mi­sen. Kuka tahan­sa voi kut­sua itse­ään opet­ta­jak­si ja pedagogiksi.

OAJ:n tuli­si­kin kes­kit­tyä sin­nik­kää­seen ja perää­nan­ta­mat­to­maan työ­hön opet­ta­jan ammat­ti­ni­mik­keen suo­jaa­mi­sek­si ja ottaa suo­jiin­sa kaik­ki ope­tus­työ­tä teke­vät ammat­ti­lai­set. Näin heil­le taa­taan ansait­tu arvos­tus ja hei­dän asiak­kail­leen takuu­var­ma osaa­mi­nen niin kou­lus­sa kuin yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. Kai­ken lisäk­si OAJ antai­si mei­dän ammat­ti­tai­tois­ten opet­ta­jien perään­kuu­lut­ta­man mal­lin sin­nik­kyy­des­tä ja perää­nan­ta­mat­to­muu­des­ta. Sil­lä nouse­vat oppimistuloksetkin.