Oppi­doon opet­ta­jat ovat pait­si oppi­lai­den, myös van­hem­pien tuki. Voit kos­ka tahan­sa vara­ta ajan mak­sut­to­maan van­hem­pain­vart­tiin ja kes­kus­tel­la puhe­li­mes­sa opis­ke­luun liit­ty­vis­tä asiois­ta lap­sen oman opet­ta­jan kans­sa. Saat opet­ta­jal­ta myös ohjeet, miten voit tukea koto­na opiskelemista.

Erityisopetus

Mari Laurenius

 • KM, Eri­tyi­so­pet­ta­ja ja luokanopettaja
 • Mate­ma­tiik­ka­te­ra­pia
 • Mate­ma­tii­kan oppi­mi­nen ja oppi­mis­vai­keu­det, oppimistekniikat

Matematiikka

 Kari Juvonen

 • DI, mate­ma­tii­kan ja fysii­kan opettaja
 • lukio ja perus­kou­lun yläaste
 • työs­ken­nel­lyt toi­sen asteen ope­tuk­ses­sa, yli­opis­tos­sa ja eri yrityksissä

”Mate­ma­tii­kas­sa jo mel­ko pie­nel­lä ope­tuk­sen mää­räl­lä voi olla rat­kai­se­va mer­ki­tys, kun ava­taan ja sel­ven­ne­tään oppi­laal­le hämä­rik­si jää­nei­tä perus­asioi­ta. Kos­ka las­ke­maan oppii vain las­ke­mal­la, niin tun­neil­la har­joit­te­lem­me las­ke­mis­ta ren­nos­ti mut­ta määrätietoisesti.”

Kielet

Katri Voionmaa

 • FM, rans­kan, espan­jan ja por­tu­ga­lin opettaja
 • Auk­to­ri­soi­tu kään­tä­jä (rans­ka ja portugali)
 • Tukea kie­len opis­ke­luun, yli­op­pi­las­kir­joi­tus­val­men­nus­ta, koe­val­men­nus­ta ja kie­li­kurs­se­ja tar­pee­si mukaan.
 • Yksi­lö- ja pienryhmäopetusta

Sarina Pedersen

 • FK, val­mis­tuu ruot­sin kie­len opettajaksi
 • Inno­va­tii­vi­nen ja tuo­re opetusote
 • Tukea kie­len opis­ke­luun, yli­op­pi­las­kir­joi­tus­val­men­nus­ta, koe­val­men­nus­ta ja kie­li­kurs­se­ja tar­pee­si mukaan.
 • Yksi­lö- ja pienryhmäopetusta