Oppi­maan oppi­mi­nen ei aina ole ihan yksin­ker­tai­nen jut­tu. Jokai­nen meis­tä oppii, kun­han tek­nii­kat ovat koh­dal­laan. Jo pie­nen kou­lu­lai­sen on hyvä tie­tää, kuin­ka läk­syis­tä sel­vi­tään. Lukio­lai­sen elä­mä on jo pal­jon hel­pom­paa, kun tehok­kaat opis­ke­lu­me­ne­tel­mät ovat hal­lus­sa ja kou­lu­me­nes­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta jää vapaa-aikaa. Vii­meis­tään pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tues­sa ei kan­na­ta tuu­per­tua kir­ja­ka­so­jen alle. Kun tie­dät, mitä teet, sel­viy­dyt pää­sy­ko­keis­ta voit­ta­ja­na. Oppi­doon Opi­nU­ra on lyhyt val­men­nus, jos­sa opit kai­ken edel­lä esi­te­tyn. Opet­ta­jam­me ovat koos­ta­neet kai­ken tar­vit­ta­van yhteen paket­tiin. Tule suun­nit­te­le­maan oma opin tiesi.
 • Val­men­nus kes­tää noin 90 minuuttia
 • Ker­rom­me kaiken 
  • Luku­tek­nii­kois­ta
  • Aivo­jen kyvys­tä oppia
  • Tun­tei­den vai­ku­tuk­ses­ta oppimiseen
  • Tehok­kaas­ta valmentautumisesta
  • Moti­vaa­tion raken­ta­mi­ses­ta ja ylläpitämisestä
 • Saat kir­jal­li­sen yhteenvedon
 • Hin­ta 129 euroa

Opi tehokkaat oppimismenetelmät