Kun lap­sel­ta löy­tyy oppi­mis­vai­keus, se tun­tuu van­hem­mis­ta pai­na­jai­sel­ta. Vaik­ka diag­noo­sin tul­tua maa­il­ma näyt­tää mus­tal­le, ei se sitä ole. Edel­leen on har­maan sävy­jä ja val­kois­ta­kin. Ker­ron mik­si ja miten. Aloi­ta tästä:

 • Älä syy­tä itseä­si tai ketään
 • Ryh­dy toi­meen. Ker­ron alla mihin ja miten
 • Usko lap­see­si ja ole posi­tii­vi­nen malli

Lap­si on iha­na juu­ri sel­lai­se­na kuin on. Sil­ti me jokai­nen van­hem­pi toi­vom­me, että lap­sem­me kehit­ty­vät nor­maa­lis­ti, sel­viy­tyy kou­lus­ta kun­nial­la tai mie­luum­min vähän parem­min­kin ja löy­tää elä­mäs­sään paik­kan­sa, pär­jää omillaan.

Kun oppi­mis­vai­keus­diag­noo­si anne­taan, mure­ne­vat haa­ve­ku­vat ja tilal­la näkyy vain pit­kä syn­keä put­ki, jon­ka toi­seen pää­hän pitäi­si kek­siä jotain edes osit­tain mie­le­käs­tä eväs­tä aikui­suu­teen. Van­hem­man mie­leen nouse­vat syn­keät kuvat syr­jäy­ty­neis­tä ja poh­din­taan mene­vät ne vaih­toeh­toi­set opis­ke­lu­pai­kat, joi­hin pää­se­vät kaik­ki yhteis­hauis­ta pudon­neet. Mikä­hän niis­tä oli­si se vähi­ten huono?

Usein van­hem­mat käy­vät läpi itse­syy­tök­siä ja katu­vat teke­mi­si­ään lap­sen sii­he­nas­ti­sen lyhyen elä­män ajalta.

 • Kun­pa oli­sin syö­nyt ter­veel­li­sem­min raskausaikana
 • Kun­pa oli­sin panos­ta­nut sii­hen mate­maat­ti­seen ajat­te­luun ajoissa
 • Kun­pa oli­sin vaan jak­sa­nut lukea enem­män ääneen
 • Kun­pa en oli­si eron­nut lap­sen isästä
 • Kun­pa en oli­si toi­vo­nut poi­kaa, oli­sin­pa toi­vo­nut vain ter­vet­tä las­ta. Näin sii­nä nyt sit­ten kävi

Sii­nä esi­merk­ke­jä ja pal­jon mui­ta, pal­jon has­sum­pia ja hur­jem­pia aja­tuk­sia­kin ris­tei­lee mie­les­sä. Tur­haan. Älä mie­ti enää syi­tä. Älä syy­tä itseä­si älä­kä toi­sia. Sinä olet van­hem­pa­na teh­nyt par­haa­si joka vai­hees­sa. Se riit­tää. Jos ei rii­tä, et voi pala­ta takai­sin muut­ta­maan asioi­ta. Syyl­li­sen hake­mi­nen on turhaa.

Siir­rä kat­see­si tule­vaan. Mitä nyt voin teh­dä? Mitä nyt tapahtuu?

Ensik­si

Lapsesi selviytyy hienostu, kun sinä uskot siihen!

Usko lap­see­si, luo­ta hänen kykyi­hin­sä ja kes­ki­ty vah­vuuk­siin. Ole posi­tii­vi­nen ja innos­ta­va. On tär­ke­ää, että uskot lap­see­si. Jos sinä et usko, kuka sit­ten? Jokai­nen löy­tää paik­kan­sa, kun­han häneen luo­te­taan ja usko­taan. Jos­kus se voi olla useam­man mut­kan taka­na, mut­ta se tulee siel­tä, kun­han ei jää pai­kal­leen ihmet­te­le­mään, vaan läh­tee liikkeelle.

Osaa­mi­nen, lah­jak­kuus ja var­sin­kin nerous ovat hie­no­ja omi­nai­suuk­sia, mut­ta lopul­ta asen­ne rat­kai­see. Posi­tii­vi­nen, iloi­nen ja yrit­te­liäs sel­viy­tyy aina. Kou­lu ja kou­lu­nu­me­rot ovat vain yksi osa ihmis­tä. Kes­ki­ty siis kas­vat­ta­maan lap­si, joka on posi­tii­vi­nen ja luot­taa kykyi­hin­sä. Pidä huo­li, ettei myös­kään kou­lus­sa pää­se kukaan opet­ta­maan lap­sel­le toi­sen­lais­ta asen­net­ta tai käsi­tyk­siä kuten: ”sinä­hän et opi mate­ma­tiik­kaa”, ”ei sii­tä kir­joit­ta­mi­ses­ta tule mitään” jne. Niin ammat­ti­lai­sia kuin opet­ta­jat ovat­kin, jos­kus lipsahtaa…

Toi­sek­si

Älä anna periksi oppimishaasteen edessä.

Ota sel­vää asias­ta, kyse­le ja tut­ki. Etsi ver­tai­sia ja vaih­da aja­tuk­sia. Kysy opet­ta­jil­ta ja eri­tyi­so­pet­ta­jal­ta. Vaa­di kou­lul­ta laki­sää­tei­nen tuki. Ikä­vä tode­ta, mut­ta vähäi­set resurs­sit koh­den­ne­taan niil­le, jot­ka osaa­vat sitä vaatia.

Löy­dät var­mas­ti pal­jon ohjei­ta, vih­jei­tä ja vink­ke­jä, joil­la voit har­joit­taa las­ta hänen haas­tees­saan. Ole pit­kä­jän­tei­nen ja sin­ni­käs. Muis­ta, että hyvin monet oppi­mi­sen haas­teet häl­ve­ne­vät iän myö­tä tai aina­kin nii­hin on saa­ta­vis­sa apua ja paran­nus­ta oikeil­la mene­tel­mil­lä ja pit­kä­jän­tei­sel­lä työllä.

Vii­mei­sek­si

Erityisoppilaat ovat hyvin usein luokkansa parhaita yhdessä asiassa.

Tämä asia on tut­ki­tus­ti se var­min tie menes­tyk­seen. Tämä peit­to­aa lah­jak­kuu­den ja syn­nyn­näi­set tai­dot. Sen kehit­ty­mi­nen vaa­tii sinul­ta tukea ja ohjaus­ta aina­kin alkuun. Toi­sil­la lyhyem­män aikaa ja toi­sil­la pitem­pään. Mikä se on?

Usein olen huo­man­nut, että sit­kein ja yrit­te­liäin työs­ken­te­li­jä luo­kas­sa on se lap­si, jol­le asiat eivät ole help­po­ja, mut­ta joka saa tukea, apua ja mie­lek­käi­tä teh­tä­viä ja joka yrit­tää par­haan­sa mukaan pysyä muun luo­kan muka­na. Ali­suo­riu­tu­mi­nen ei tule ole­maan tei­dän per­heen ongel­ma. Ei myös­kään se, ettei lap­si opi työs­ken­te­le­mään, kos­ka kaik­ki onniin helppoa.

Elä­mäs­sä menes­ty­vät ne, joil­la on tavoit­tei­ta ja jot­ka pon­nis­te­le­vat sit­keäs­ti tavoit­teen­sa suun­taan. Voi olla, että mat­kas­sa on mut­kia ja taka­pak­ke­ja, mut­ta nii­hin­hän on eri­tyis­lap­si tot­tu­nut. Sinun tuel­la­si hän oppii vetä­mään hen­keä ja pin­nis­tä­mään uudes­taan. Ja teke­mään työ­tä tavoit­teen­sa eteen.

Olen näh­nyt, että roh­kai­se­vat van­hem­mat, sopi­va tuki ja posi­tii­vi­nen ilma­pii­ri saa­vat aikaan hui­kei­ta asioi­ta. Oppi­mis­vai­keu­des­ta on pon­nis­tel­tu ulko­mai­siin yli­opis­toi­hin ja val­mis­tut­tu siel­tä. Sii­tä huo­li­mat­ta ettei niis­sä juu­ri oppi­mis­vai­keuk­sia notee­ra­ta. Mate­ma­tii­kan oppi­mis­vai­keus on kään­ty­nyt kor­keam­man mate­ma­tii­kan tai­dok­si. Omaa haa­vet­ta on lähes­tyt­ty mut­kien ja kurs­sien kaut­ta, niin saa­vut­ta­mat­to­mal­le kuin se on tun­tu­nut­kin ja on saa­vut­tu peril­le. Nämä kaik­ki ovat eri­tyi­sop­pi­lai­den saa­vu­tuk­sia. Saa­vu­tuk­sia, jot­ka näyt­ti­vät täy­sin mah­dot­to­mil­ta kou­lu­po­lun alussa.

Kuu­los­taa kli­sei­sel­tä sanoa, että heik­kou­den voi kään­tää suu­rim­mak­si vah­vuu­dek­seen, mut­ta niin se vain menee

 • kun­han kannustat
 • ope­tat posi­tii­vi­suut­ta ja muis­tat, että olet paras mal­li lap­sel­le­si ja roh­kai­set yrittämään,
 • olet muka­na teke­mäs­sä ja yrittämässä
 • autat hän­tä hänen tuen tar­pees­saan ja teet oman osa­si tuon tai­don kartuttamiseksi.

Älä siis ole huo­lis­sa­si. Kää­ri hihat ja ryh­dy hom­miin. Lap­se­si tar­vit­see sitä!

Vink­ke­jä toi­min­taan löy­tyy aikai­sem­mis­ta blogeista

Aloi­ta ajois­sa. Par­haas­sa tapauk­ses­sa pys­tyt ehkäi­se­mään oppi­mi­sen haasteet.

Kom­mu­ni­koi lap­sen kans­sa pal­jon ja kaikesta.

Ohjaa vapaan lei­kin lisäk­si kehit­tä­vään toi­min­taan ja usein ne eivät miten­kään sul­je toi­si­aan pois.