OPI KUUKAUDESSA LAPSESI MATEMATIIKKAVALMENTAJAKSI

Pie­nil­lä arjen valin­noil­la var­mis­tat lap­sel­le­si hyvä tule­vai­suu­den.

OPI KUUKAUDESSA LAPSESI MATEMATIIKKAVALMENTAJAKSI

Pie­nil­lä arjen valin­noil­la var­mis­tat lap­sel­le­si hyvä tule­vai­suu­den.

Leikiten matematiikkaa kouluun meneville

 

Oliko koulumatematiikka sinusta hankalaa?

Ei se ole sitä oikeas­ti. Täl­lä kurs­sil­la opit, kuin­ka yksin­ker­tai­sis­ta asiois­ta mate­maat­ti­nen ajat­te­lu koos­tuu, miten sitä kehi­te­tään ja kuin­ka var­mis­tat, että sinun lap­se­si tulee oppi­maan mate­ma­tiik­kaa lei­ki­ten.

Ehkäi­se tule­vai­suu­den oppi­mis­vai­keu­det hel­pos­ti nyt. Mitä var­hem­min ajat­te­lun kehit­ty­mi­seen kiin­ni­te­tään huo­mio­ta, sitä hel­pom­paa on oppi­mi­nen myö­hem­min.

Täl­lä kurs­sil­la opit perus­pe­ri­aat­teet, joil­la mate­maat­ti­sen ajat­te­lun kehit­ty­mi­nen var­mis­te­taan. Kai­ken lisäk­si tämän kurs­sin jäl­keen sinul­la on väli­nei­tä viet­tää haus­kaa kah­den­kes­kis­tä aikaa lap­se­si kans­sa. Laa­tuai­kaa ilman lait­tei­ta!

5 ASKELTA LAPSESI KOULUMENESTYKSEEN

Jätä säh­kö­pos­ti­si ja pää­set kehit­tä­mään lap­se­si mate­maat­tis­ta ajat­te­lua veloi­tuk­set­ta.

Tilaa matematiikkaopas

KURSSIN SISÄLTÖ

  • Kurs­si koos­tuu videois­ta
  • Haus­kois­ta teh­tä­vis­tä, joi­ta voit teh­dä yhdes­sä lap­se­si kans­sa
  • Mate­ria­lit aukea­vat vii­den päi­vän välein.
  • Kaik­ki mate­ri­aa­li on käy­tös­sä­si vie­lä kuu­kau­den kurs­sin päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Lähde lapsesi kanssa yhteiselle seikkailulle salaisuuksien matematiikkamaailmaan!

YHTEINEN SEIKKAILU

Ei hait­taa, vaik­ka et oli­si kos­kaan itse­kään ymmär­tä­nyt kou­lu­ma­te­ma­tiik­kaa. Täl­lä kurs­sil­la opit itse ja var­mis­tat, että lap­se­si ymmär­tää mate­ma­tiik­kaa aika­naan kou­lus­sa ja menes­tyy!

Teh­kää siis yhtei­nen mat­ka mate­ma­tii­kan ihmeel­li­seen ja kieh­to­vaan maa­il­maan. Var­hais­lap­suus on lyhyt aika ja yhteis­tä teke­mis­tä, todel­lis­ta laa­tuai­kaa, on vähän. Täl­tä kurs­sil­ta saat mie­lek­käät ja haus­kat ideat yhtei­seen aikaan.

Vie­lä­kö mie­tit?

MITÄ SINÄ SAAT TÄLTÄ KURSSILTA

Tietoa

 

Saat tie­toa sii­tä, miten mate­maat­ti­nen ajat­te­lu kehit­tyy ja kuin­ka se hyö­dyt­tää las­ta­si.

Osaamista

 

Saat kon­kreet­ti­sia neu­vo­ja ja kädes­tä­pi­täen opas­tus­ta, miten voit vah­vis­taa lap­se­si mate­maat­ti­sia tai­to­ja haus­kas­ti ja tehok­kaas­ti.

Taitavan koululaisen

 

Saat iloi­sen ja innok­kaan kou­lu­lai­sen, joka menes­tyy opin­nois­saan ja elä­mäs­sään.

Tiesitkö?

 

Tie­sit­kö, että noin 90% pit­kän mate­ma­tii­kan luki­jois­ta pää­see jat­ko-opin­toi­hin yli­opis­toon tai kor­kea­kou­luun?

Tie­sit­kö myös sen, että kuka tahan­sa meis­tä voi lukea ja oppia pit­kän mate­ma­tii­kan? On myyt­ti, ettei joku voi­si oppia pit­kää mate­ma­tiik­kaa tai, ettei “mei­dän suvus­sa olla matik­ka­päi­tä”.

Tar­vi­taan vain hyvä poh­ja ja oikea asen­ne. Poh­ja raken­ne­taan leik­ki-iäs­sä ja perus­ta ala­kou­lun ensim­mäi­sil­lä luo­kil­la.

Tie­sit­kö, että mate­ma­tii­kan oppi­mis­vai­keuk­sien kun­tout­ta­mi­ses­sa tulok­set para­ne­vat, mitä var­hem­min kun­tou­tus on aloi­tet­tu. Kun­tou­tus on sitä, että lei­kin­omai­ses­ti ja kon­kreet­ti­ses­ti käsi­tel­lään mate­maat­tis­ta ajat­te­lua kehit­tä­viä asioi­ta. Myös sinä van­hem­pa­na voit tukea tätä kehi­tys­tä mer­kit­tä­väs­ti, kun­han tie­dät, mitä teet.

 

Tällä kurssilla opit, mitä sinun vanhempana täytyy tehdä.

Kunpa olisin tiennyt esikoiseni kanssa, miten helposti voi kehittää lapsen matikkavalmiuksia jo leikki-iässä! Nyt esikoinen on toisella luokalla ja matematiikka ei ole lähtenyt sujumaan ollenkaan hyvin. Oppidoosta olen saanut hyviä ohjeita. Niiden avulla on kuitenkin edistytty valtavasti. Toisen lapsen kanssa olen kaukaa viisas ja matematiikka onkin osa meidän jokapäiväisiä touhujamme.”

                                                                      Hanna Leppänen, Äiti ja Account Manager

Kenelle tämä kurssi sopii?

  • Kouluun menevien lasten vanhemmille

  • Kurssi sopii erityisesti vanhemmille, joiden lapsilla on hankaluuksia matematiikan oppimisessa tai todettu oppimisvaikeus

  • Vanhemmille, jotka haluavat edistää oman lapsen matematiikan kehitystä

  • Vanhemmille, jotka haluavat antaa lapselle hyvät valmiudet pärjätä koulussa ja jatko-opinnoissa 

Onko sinulla varaa jättää tämä kurssi käymättä?