Asen­teen mer­ki­tys­tä mate­ma­tii­kan oppi­mi­seen ei voi koros­taa lii­kaa. Se on pal­jon geneet­ti­siä osaa­mi­se­ro­ja mer­kit­tä­väm­pi teki­jä sii­nä, kuka oppii mate­ma­tiik­kaa. Asen­ne on tärkein!

Lue täs­tä kirjoituksesta

  • Mik­si niin moni uskoo, ettei osaa matematiikkaa
  • Mikä on tär­kein teh­tä­vä­si kas­vat­ta­ja­na, kun haluat lap­sen oppi­van matematiikkaa
  • Kuin­ka pys­tyt muok­kaa­maan omaa ajatteluasi

Tut­ki­muk­sis­sa kaut­ta aiko­jen suu­rin mate­ma­tii­kan oppi­mi­sen este on se, ettei itse usko oppi­van­sa mate­ma­tiik­kaa. Mis­tä tämä käsi­tys syn­tyy? Sii­hen on monia syi­tä. Usein se läh­tee jo kotoa. Van­hem­mat asen­noi­tu­vat mate­ma­tiik­kaan kiel­tei­ses­ti tai jopa ker­to­vat lap­sel­le, ettei mei­dän suvus­sa ole ”mate­ma­tiik­ka­gee­ne­jä” ollen­kaan. Lap­si tie­tys­ti uskoo. Lap­sil­la on myös syn­nyn­näi­nen tai­pu­mus läh­teä toteut­ta­maan van­hem­pien odo­tuk­sia. Jos van­hem­man odo­tusar­vo on, ettei näil­lä minun gee­neil­lä­ni opi­ta mate­ma­tiik­kaa, ei niil­lä sit­ten opitakaan.

Jostain syystä jotkut vanhemmat uskovat, ettei meillä matematiikkaa opita. Tämä ei ole totta!

Toi­nen vaa­ral­li­nen het­ki tulee eteen kou­lus­sa. Mate­ma­tiik­ka on kai­kis­ta kou­lun oppiai­neis­ta eni­ten sel­lai­nen, että sitä ymmär­tää vain sil­loin kun on ymmär­tä­nyt aikai­sem­min opi­tut asiat. Vaik­ka oli­sit kuin­ka nero, et pys­ty omak­su­maan mate­ma­tiik­kaa, jol­lei perus­ta opit­ta­val­le asial­le ole ole­mas­sa. Kun sit­ten syys­tä tai toi­ses­ta jokin asia jää epä­sel­väk­si, eikä sitä oppi­nut­kaan kun­nol­la, on mah­dol­lis­ta, että mate­ma­tiik­ka muut­tuu koko­naan vai­keak­si ja sit­ten vas­ten­mie­li­sek­si. Sil­loin ei jak­sa yrittää.

Tämä voi olla seu­raus­ta pois­sao­los­ta sai­rau­den takia tai jos­tain muus­ta syys­tä, mik­si ope­tus­ta jol­tain osin ei ole sisäistetty.

Surul­li­nen tapa oppia ole­maan oppi­mat­ta mate­ma­tiik­kaa on tois­to. Ker­ron, mikä. Jos lap­sel­la on oppi­mi­sen haas­tei­ta, voi olla, äärim­mäi­sen har­vois­sa tapauk­sis­sa, ettei hän kos­kaan tule oikein oppi­maan mate­ma­tiik­kaa. Useim­mi­ten kui­ten­kin oppi­mi­sen haas­teet hel­pot­ta­vat vii­meis­tään aikui­siäl­lä  ja sit­ten on mah­dol­lis­ta oppia mate­ma­tiik­kaa. Jos kui­ten­kin kou­lus­sa on opet­ta­jien ja van­hem­pien­kin kans­sa vuo­des­ta toi­seen päi­vi­tel­ty sitä, miten se mate­ma­tiik­ka ei juu­ri täl­le oppi­laal­le mene peril­le, niin eihän se sit­ten mene­kään. Kou­luun on tul­tu oppi­maan ja niin tämä­kin oppi menee peril­le. Nuo­re­na aikui­se­na on sit­ten todel­la vai­ke­aa ylit­tää tätä uskomusta.

Sinun tärkein tehtäväsi kasvattajana on huolehtia, ettei lapsi joudu näiden väärien asenteiden ja opetusten taikapiiriin.

Ongel­mal­lis­ta on se, että lap­set ovat usko­mat­to­man hyviä vais­toa­maan ja tul­kit­se­maan myös sanat­to­mia vies­te­jä. Sinun tulee olla todel­la tark­ka­na sii­nä, min­kä­lais­ta vies­tiä annat. Väit­täi­sin jopa, ettet pys­ty hui­jaa­maan las­ta­si. Sinun on oikeas­ti uskot­ta­va, että mate­ma­tiik­ka on kivaa ja että sitä voi oppia. Eri­tyi­ses­ti sinun on uskot­ta­va, että lap­se­si voi sitä oppia.

Kun kou­lu­vuo­det ovat käsil­lä, sinun täy­tyy seu­ra­ta tark­kaan, miten lap­sen mate­ma­tii­kan oppi­mi­nen ete­nee. Jos vas­taan tulee vai­kei­ta asioi­ta, on tukea ja apua haet­ta­va heti. kan­nat­taa teh­dä kaik­ken­sa, ettei lap­sel­le kehi­ty koke­mus­ta sii­tä, että mate­ma­tiik­ka on vai­ke­aa. On vain tila­päi­siä haas­tei­ta, jot­ka kyl­lä voi selät­tää ja oppia ja että apua on saatavilla.

Jos lap­sel­la tode­taan oppi­mi­ses­sa oikei­ta estei­tä ja todel­li­sia haas­tei­ta ja jos kou­lus­sa tode­taan, että lap­se­si tar­vit­see lisä­tu­kea ja lausun­to­ja sekä pala­ve­re­ja, jois­sa asi­aa käsi­tel­lään, huo­leh­di sinä, ettei näi­tä oppi­mi­sen puut­tei­ta päi­vi­tel­lä lap­sen aika­na. Älä kos­kaan suos­tu sii­hen. Vaa­di, että myös opet­ta­jat asen­noi­tu­vat asi­aan oikein, että myös he tun­nus­ta­vat sen mah­dol­li­suu­den, että jos­sain vai­hees­sa mate­ma­tiik­ka alkaa avau­tua. Sii­nä ei var­mas­ti hävi­tä mitään,jos lap­si uskoo, että jonain päi­vä­nä hän­kin voi tämän oppia.

Oman asen­teen muok­kaa­mi­nen voi olla has­ta­vaa, jos olet aina inhon­nut mate­ma­tiik­kaa, et ole sitä kos­kaan ymmär­tä­nyt ja olet ikä­si usko­nut, ettei näil­lä geeneillä…

Kaik­ki on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta ja sinun­kin on mah­dol­lis­ta pääs­tä käsityksistäsi.

Mitä sinun pitää tehdä

Ensim­mäi­sek­si usko minua, kun sanon, että tut­ki­tus­ti mate­ma­tii­kas­sa pär­jää­vät ne, jot­ka USKO­VAT kykyi­hin­sä ja siten jak­sa­vat yrit­tää. Aihees­ta on luke­mat­to­mia tut­ki­muk­sia. Täs­sä link­ki muu­ta­maan artikkeliin:

Menes­ty­mi­sen rat­kai­see asen­ne, ei sukupuoli

Mate­ma­tiik­ka on entis­tä viha­tum­paa – tur­haan, sil­lä työn­teol­la pää­see pitkälle

Asen­ne rat­kai­see: “Kai­kil­la on mah­dol­li­suus oppia matematiikkaa”

Mate­ma­tiik­ka-ahdis­tus esio­pe­tusi­käi­sil­lä lapsilla

Kun tut­kit asi­aa, huo­maat, että oma käsi­tyk­se­si on ollut vää­rä. Se var­mas­ti hel­pot­taa asen­teen muuttamista.

Toi­sek­si tutus­tu mate­ma­tiik­kaan avoi­min mie­lin. Pie­ni lap­si voi omak­sua mate­maat­ti­sen ajat­te­lun osa-aluei­ta hel­pos­ti ja haus­kas­ti. Kun val­miu­det ovat koh­dal­laan, on itse mate­ma­tii­kan oppi­mi­nen pal­jon hel­pom­paa. Läh­de avoi­min mie­lin tutus­tu­maan tähän lap­sen maa­il­maan. Opit itse­kin samal­la ja huo­maat, kuin­ka yksin­ker­tai­sis­ta asiois­ta mate­ma­tiik­ka lopul­ta koos­tuu. On sanot­tu, että mate­ma­tiik­ka opi­taan kah­den ensim­mäi­sen kou­lu­vuo­den lop­puun men­nes­sä. Loput on sovel­ta­mis­ta. Eli jos pys­tyt ymmär­tä­mään ja sisäis­tä­mään nämä asiat, pys­tyt oppi­maan kou­lu­ma­te­ma­tii­kan todel­la hyvin! Yksin­ker­tais­ta, eikö!

Kol­man­nek­si vah­di kuin hauk­ka, min­kä­lais­ta vies­tiä mate­ma­tii­kan oppi­mi­ses­ta lap­sen lähi­pii­ris­sä ja ympä­ris­tös­sä anne­taan. Ammu alas heti kaik­ki vää­rät ja nega­tii­vi­set vies­tit. Näy­tä lap­sel­le­si, että mate­ma­tiik­ka on haus­kaa ja jos ei aina ihan help­poa, kui­ten­kin muka­van haas­teel­lis­ta. On pal­kit­se­vaa onnis­tua! Kun siis pelaat­te, lei­kit­te tai arjes­sa tulee vas­taan asioi­ta, jois­sa mate­ma­tiik­ka on muka­na, ker­ro sii­tä lap­sel­le ja ole itse­kin voi­ton­rie­mui­nen sii­tä, miten haus­kaa se voi olla.

Nel­jän­nek­si vah­di myös kou­lus­sa, ettei lap­sel­le anne­ta vää­rän­lais­ta vies­tiä. Jokai­nen voi oppia mate­ma­tii­kan — ennem­min tai myöhemmin.

Yhteenvetona

  • Usko itse, että mate­ma­tiik­ka ei ole raket­ti­tie­det­tä vaan jokai­nen voi sen oppia ja se voi olla hauskaa
  • Tar­tu­ta tämä, sinul­le ehkä uusi, asen­ne lapseesi
  • Seu­raa her­keä­mät­tä mate­ma­tii­kan opis­ke­lua kou­lus­sa. Älä pääs­tä oppi­mat­to­muus­ko­ke­muk­sia kasaan­tu­maan ja muut­tu­maan tavak­si ja ikä­vän asen­teen kier­teek­si. Anna apua tai hae sitä HETI kun ongel­ma ilmenee
  • Pidä itses­tään sel­vä­nä, että juu­ri sinun kul­lan­nup­pusi oppii tie­ten­kin matematiikan

Opi lisää van­hem­man asen­teen vai­ku­tuk­ses­ta, sen muok­kaa­mi­ses­ta ja monis­ta käy­tän­nön toi­mis­ta, joi­ta voit teh­dä verk­ko­kurs­sil­la. Kurs­sil­ta saat vas­tauk­set niin oppi­mis­vai­keu­den tuke­mi­seen kuin lah­jak­kaan lap­sen kehittämiseen.