Pala­pe­li on meil­le kai­kil­le tut­tu ja kaik­ki me olem­me nii­tä teh­neet, jot­kut vie­lä aikui­se­na­kin. Sil­ti emme tule aja­tel­leek­si, kuin­ka tär­kei­tä ne ovat lap­sen kehi­tyk­sel­le myös mate­maat­ti­nen ajat­te­lu kehit­tyy pala­pe­lien myö­tä. Ne kehit­tä­vät lap­sen tai­to­ja yllät­tä­vän monipuolisesti.

Täs­sä teks­tis­sä kerron

  • Mik­si lap­sel­le kan­nat­taa tar­jo­ta pal­jon ja monen­lai­sia palapelejä
  • Min­kä­lai­set pala­pe­lit kehit­tä­vät parhaiten
  • Mik­si ’oikei­ta’ pala­pe­le­jä kun vir­tu­aa­li­sia­kin on

Pala­pe­lit ovat tär­keä osa mate­maat­ti­sen ajat­te­lun kehit­ty­mis­tä, kos­ka nii­den avul­la kehittyy

  • hah­mot­ta­mi­nen
  • loo­gi­nen päättely
  • eri­lais­ten muo­to­jen tun­nis­ta­mi­nen ja yhteensovittaminen

Lisäk­si pala­pe­liä raken­nel­les­sa harjaantuu

  • käden ja sil­män yhteistyö
  • ongel­man­rat­kai­su­tai­dot
  • itse­tun­to
  • yhdes­sä teh­den myös sosi­aa­li­set tai­dot ja ryhmätyötaidot

Pala­pe­lit koos­tu­vat kuvis­ta, jot­ka pitäi­si saa­da koot­tua aset­te­le­mal­la ne oikeil­le pai­koil­le. Jot­ta tämä onnis­tui­si, täy­tyy lap­sen hah­mot­taa koko­nai­suus ja mis­tä se koos­tuu, min­kä­lai­sia osia mis­tä­kin koh­das­ta puut­tuu ja miten ne sin­ne ase­tel­laan. Näin hah­mot­ta­mi­sen lisäk­si kehit­tyy loo­gis­ten pää­tel­mien teke­mi­nen. Tai­to näh­dä, min­kä­lai­set muo­dot täy­den­tä­vät toi­si­aan, hah­mot­tuu ja har­jaan­tuu pala­pe­lien myötä.

Kun lap­si etsii oike­aa palaa ja aset­taa nii­tä pai­kal­leen, har­jaan­tuu käden ja sil­män yhteis­työ sekä hie­no­mo­to­riik­ka. Lap­si tut­kii palo­ja ja sovit­taa nii­tä toi­siin­sa ja har­jaan­nut­taa työ­muis­ti­aan muis­ta­mal­la, mikä ei sopi­nut tähän, mitä palaa jo kokei­lin. Myös kes­kit­ty­mi­nen kehit­tyy, kun pala­pe­li haas­taa yrit­tä­mään ja lap­sel­le syn­tyy halu onnis­tua. Kun työ on sit­ten saa­tu pää­tök­seen, voi olla tyy­ty­väi­nen itseen­sä — minä onnis­tuin! Itse­tun­to kas­vaa ja käsi­tys sii­tä, että työs­ken­te­le­mäl­lä ja yrit­tä­mäl­lä saa aikai­sek­si ja onnis­tuu lopul­ta. Pala­pe­lit ovat­kin oival­li­sia esi­merk­ke­jä val­miik­si tule­vas­ta työstä.

Yksi tärkeimmistä opeista, joita lapsellesi voit antaa, onkin, että vain tekemällä ja yrittämällä menestyy!

Kun pala­pe­le­jä poh­di­taan yhdes­sä kave­rei­den kans­sa, kehit­ty­vät sosi­aa­li­set tai­dot ja niin tar­peel­li­set yhdes­sä teke­mi­sen taidot.

Pala­pe­lien maa­il­ma on moni­nai­nen ja onkin vai­kea tie­tää, min­kä­lai­sia pala­pe­le­jä lap­sel­leen hank­ki­si. Jokai­nen kehit­tyy näis­sä tai­dois­sa omaan tah­tiin­sa. Kas­vat­ta­jan teh­tä­vä­nä on jär­jes­tää sopi­van haas­teel­li­sia, mut­ta kui­ten­kin pal­kit­se­via pala­pe­le­jä. Nii­den kuva ja väri­maa­il­man täy­tyy olla las­ta hou­kut­te­le­via. Tämä­kin on yksi­löl­lis­tä ja tun­net oman lap­se­si par­hai­ten ja tie­dät, mikä hän­tä kiinnostaa.

Ihan pik­kui­sel­le voi antaa pala­pe­lin, jos­sa pui­sia osia astel­laan kehyk­seen, jos­sa on näi­den osien muo­toi­set aukot ja aluk­si jokai­ses­sa osas­sa on nup­pi, jos­ta voi ottaa kiin­ni. Nup­pi hel­pot­taa moto­ris­ta suoritusta.

Aluk­si kan­nat­taa pysyä pui­sis­sa pala­pe­leis­sä nii­den kes­tä­vyy­den takia. Kun moto­riik­ka ei ole vie­lä vah­va, eivät hei­kom­mat pala­set vält­tä­mät­tä kes­tä kovaa käsittelyä.

Pala­pe­le­jä löy­tyy ihan perin­teis­ten mal­lien lisäk­si kuu­tioi­na, joi­den jokai­sel­ta sivul­ta koos­tuu eri pala­pe­li ja kun tai­dot kart­tu­vat, on tar­jol­la myös kol­miu­lot­tei­sia koot­ta­via. Olen­nais­ta on pysyä kuu­lol­la lap­sen tai­to­ta­son ja mie­len­kiin­non suh­teen niin, että uudet pala­pe­lit jak­sa­vat innostaa.

Jos into kui­ten­kin lopah­taa, teh­kää pala­pe­le­jä yhdes­sä niin, että luot tilan­tees­ta muka­van ja annat kai­ken huo­mio­si lap­sel­le. Sil­loin nii­den kokoa­mi­seen liit­tyy posi­tii­vi­set mie­li­ku­vat, jot­ka saat­ta­vat innos­taa las­ta välil­lä teke­mään nii­tä itsek­seen­kin. Voit myös teh­dä pala­pe­li­lis­tan. Kuvaat pala­pe­lit kuvi­na lis­tan lai­taan ja aina kun ko. pala­pe­li on teh­ty, saa kuvan vie­reen lii­ma­ta tarran.

Vir­tu­aa­li­sia pala­pe­le­jä on net­ti pul­lol­laan, jopa sel­lai­sia, jois­sa saat omas­ta kuvas­ta pala­pe­lin. Ne eivät kui­ten­kaan kos­kaan kor­vaa lap­sel­le sitä elä­mys­tä, min­kä oikeis­ta, kädes­sä pidel­tä­vis­tä pala­sis­ta koot­tu peli tar­jo­aa. Ne eivät kehi­tä moto­riik­kaa ja se juu­ri onkin nyky­las­ten ongel­ma. Lii­ka pädin tui­jot­te­lu on joh­ta­nut jopa kynä­ot­teen puut­tu­mi­seen, kun kou­lu alkaa. Toi­sek­si lap­si ajat­te­lee kon­kreet­ti­ses­ti ja kokee maa­il­maa kon­kre­tian kaut­ta. Myös pala­pe­lin on hyvä olla kon­kreet­ti­sis­ta pala­sis­ta koos­tu­va. Eri­lai­set muo­dot hah­mot­tu­vat ja sisäis­ty­vät par­hai­ten, kun näh­dyn vah­vis­ta­mi­sek­si ne voi tun­tea omis­sa käsis­sään ja sormissaan.

Oikeat kon­kreet­ti­set pala­pe­lit kehit­tä­vät las­ta moni­puo­li­ses­ti ja koko­nais­val­tai­ses­ti. Nii­tä kan­nat­taa teh­dä pal­jon eri­lai­sia ja samaa voi teh­dä mon­ta ker­taa uudes­taan. Han­ki lap­sel­le pala­pe­le­jä, vaih­da nii­tä tut­ta­va­pii­ris­sä ja vaik­ka askar­te­le itse kor­teis­ta ja kuvista.

Kau­pal­li­se­na yhteis­työ­nä vink­kaan iha­naan verk­ko­kaup­paan, Sadun Puo­tiin, jos­ta löy­tyy pala­pe­le­jä jokai­seen ikä­ta­soon. Nyt blo­gin luki­joil­le ‑20% koo­dil­la OPPIDOO!

Miten teil­lä kier­rä­te­tään lelu­ja ja pele­jä? Ker­ro par­haat vinkkisi.