Tietosuojaseloste

Oppi­doo Oy asiakasrekisteri 

Rekis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukaan vel­vol­li­suus infor­moi­da sel­keäl­lä taval­la rekis­te­röi­ty­jä. Tämä selos­te täyt­tää informointivelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Oppi­doo Oy

Yhteys­tie­dot:
Itä­port­ti 1
 02210 ESPOO

Yhteys­tie­dot rekis­te­riä kos­ke­vis­sa asioissa

Oppi­doo Oy
Itä­port­ti 1
02210 ESPOO
puhe­lin 029 300 5350
info (at) oppidoo.fi

2. REKISTERÖIDYT

Asiak­kaat

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään rekis­te­röi­dyn asia­kas­suh­teen perus­teel­la  

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään vain asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­seen ja rekis­te­röi­dyn itse anta­mien suos­tu­mus­ten mukai­ses­ti myös pal­ve­luis­ta ker­to­mi­seen ja uutiskirjetilaukseen.

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asia­kas­re­kis­te­ri sisäl­tää seu­raa­vat tiedot:

Yhteys­tie­dot

  • nimi
  • osoi­te
  • säh­kö­pos­ti
  • puhe­lin­nu­me­ro

Asia­kas­tie­dot

  • tie­dot oste­tuis­ta tuot­teis­ta / palveluista

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekis­te­röi­dyl­lä on seu­raa­vat oikeu­det, joi­den käyt­tä­mis­tä kos­ke­vat pyyn­nöt tulee teh­dä osoit­tee­see­nOp­pi­doo Oy
Itä­port­ti 1
02210 ESPOO
puhe­lin 029 300 5350
info (at) oppidoo.fi

Tar­kas­tusoi­keus

Rekis­te­röi­ty voi tar­kis­taa tal­len­ta­mam­me hen­ki­lö­tie­dot. 

Oikeus tie­to­jen oikaisemiseen

Rekis­te­röi­ty voi pyy­tää oikai­se­maan hän­tä kos­ke­vat vir­heel­li­set tai puut­teel­li­set tiedot.

Vas­tus­ta­mi­soi­keus

Rekis­te­röi­ty voi vas­tus­taa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä, mikä­li kokee, että hen­ki­lö­tie­to­ja on käsi­tel­ty lain­vas­tai­ses­ti. 

Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus kiel­tää tie­to­jen käyt­tä­mi­nen suoramarkkinointiin.

Pois­to-oikeus

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyy­tää tie­to­jen pois­ta­mis­ta, jos tie­to­jen käsit­te­ly ei ole tar­peen. Käsit­te­lem­me pois­to­pyyn­nön, jon­ka jäl­keen joko pois­tam­me tie­dot tai ilmoi­tam­me perus­tel­lun syyn, mik­si tie­to­ja ei voi­da pois­taa. 

On huo­mioi­ta­va, että rekis­te­rin­pi­tä­jäl­lä voi olla laki­sää­tei­nen tai muu oikeus olla pois­ta­mat­ta pyy­det­tyä tie­toa. Rekis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on vel­vol­li­suus säi­lyt­tää kir­jan­pi­toai­neis­to Kir­jan­pi­to­lais­sa (luku 2, 10 §) mää­ri­tel­lyn ajan (10 vuot­ta) mukai­ses­ti. Tämän vuok­si kir­jan­pi­toon liit­ty­vää aineis­toa ei voi­da pois­taa ennen mää­rä­ajan umpeutumista.

Suos­tu­muk­sen peruuttaminen

Jos rekis­te­röi­tyä kos­ke­va hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu ainoas­taan suos­tu­muk­seen, eikä esim. asiak­kuu­teen tai jäse­nyy­teen, voi rekis­te­röi­ty peruut­taa suostumuksen.

Rekis­te­röi­ty voi valit­taa pää­tök­ses­tä tietosuojavaltuutetulle

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia, että rajoi­tam­me kiis­ta­na­lais­ten tie­to­jen käsit­te­lyä sik­si aikaa, kun­nes asia saa­daan ratkaistua.

Vali­tusoi­keus

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus teh­dä vali­tus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le, jos hän kokee, että rikom­me hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­les­säm­me voi­mas­sa ole­vaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun yhteys­tie­dot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asia­kas­tie­dot saa­daan säännönmukaisesti: 

  • asiak­kaal­ta itsel­tään asia­kas­suh­teen syntyessä 
  • asiak­kaal­ta itsel­tään verk­ko­lo­mak­keen kautta

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin Oppi­doo Oy:n ulkopuolelle.

Käy­täm­me pal­ve­lun­tar­joa­jaa säh­kö­pos­ti­lis­to­jen yllä­pi­tä­mi­sek­si. Olem­me var­mis­ta­neet, että pal­ve­lun­tar­joa­jam­me nou­dat­taa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä. Käy­täm­me palvelutarjoaja:

  • Mailc­himp

8. KÄSITTELYN KESTO

  • Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti niin kau­an, kuin asiak­kuus on voimassa
  • Mark­ki­noin­ti­lis­tal­tam­me rekis­te­röi­ty pää­see pois­tu­maan itse jokai­ses­sa lähet­tä­mäs­säm­me mark­ki­noin­ti­säh­kö­pos­tis­sam­me ole­van lin­kin kaut­ta.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekis­te­rin­pi­tä­jä ja tämän työn­te­ki­jät käsit­te­le­vät hen­ki­lö­tie­to­ja. Voim­me myös ulkois­taa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn osit­tain kol­man­nel­le osa­puo­lel­le, jol­loin takaam­me sopi­mus­jär­jes­te­lyin, että hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään voi­mas­sa ole­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti ja muu­toin asianmukaisesti.

Täl­lai­sia kol­man­sia osa­puo­lia ovat tili­toi­mis­to ja IT-tuki.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Hen­ki­lö­tie­to­ja ei siir­re­tä EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le. 

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käy­tä tie­to­ja auto­maat­ti­seen pää­tök­sen­te­koon tai profilointiin.

Rekis­te­ris­sä käsi­tel­lään mm. seu­raa­viin ryh­miin kuu­lu­via tie­to­ja: nimi, , ikä tai syn­ty­mä­vuo­si, suku­puo­li, äidin­kie­li, osoi­te- ja muut yhteys­tie­dot, toi­vo­tut yhtey­den­pi­to­muo­dot, suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­pa ja kiel­to­tie­dot, yksi tai useam­pi mark­ki­noin­tiin liit­ty­vä rekis­te­röi­tyä kos­ke­va muu tun­nis­te­tie­to sekä tie­to­jen muutostiedot.