Oppidoo yrityksenä

Oppi­doo Oy tar­jo­aa tukea kou­lun mate­ma­tii­kan ja kiel­ten ope­tuk­sen rin­nal­le sekä toi­mii las­ten ja per­hei­den tuke­na oppi­mi­son­gel­mis­sa. Yri­tyk­sen mis­sio­na on tie­don ja osaa­mi­sen lisääminen.

Oppi­doo muo­dos­tuu sanois­ta oppi ja doo.

Oppi tar­koit­taa oppi­mal­la, kou­lua käy­mäl­lä ja opis­ke­le­mal­la saa­tua tie­toa. Se on ope­tus tai opet­ta­va kokemus.

Doo voi­si vii­ta­ta englan­nin­kie­li­seen ver­biin do eli teke­mi­nen, joka sopii myös hyvin Oppi­doon ideo­lo­gi­aan, sil­lä ”teem­me oppimista”.

Doo-pää­te on kui­ten­kin lai­nat­tu japa­nin­kie­les­tä, jos­sa ”Dō”tar­koit­taa tie­tä, pol­kua tai elä­män­ta­paa. Dō pitää sisäl­lään tie­don, eet­ti­set ja esteet­ti­set perin­teet. Vaik­ka do käsit­tee­nä lii­te­tään useim­mi­ten itä­mai­siin kamp­pai­lu­la­jei­hin, se kui­ten­kin laa­jem­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sään tar­koit­taa tie­tä, jon­ka tavoit­tee­na on yksi­lön kas­va­mi­nen ja kehit­ty­mi­nen. Tämä tie jat­kuu läpi elämän.

Me autam­me las­ta­si eli­ni­käi­sen oppi­mi­sen tiellä.

EMME RATKAISE VAIN YKSITTÄISIÄ OPPIMISEN ONGELMIA
VAAN LUOMME ELÄMÄN MITTAISIA MENESTYSTARINOITA